Reach Us +44-7482876202

Distribition of demersal species and density of the economic fishes in the coastal Trabzon

Orhan Ak*, Sebahattin Kutlu, Ilhan Aydin

Su Ürünleri Merkez Arastirma Enstitüsü, Yomra, Trabzon

*Corresponding Author:
Orhan AK
Su Ürünleri Merkez Arastirma Enstitüsü 61250 Yomra
Trabzon-TÜRKIYE
Tel:
(+90 462) 341 10 53-213
Fax: (+90 462) 341 10 56
E-mail: [email protected]
 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

In this study, from January to December 2007 was carried in the Trabzon coast. Bottom trawl videotaping were 0 - 20m, 21 - 40m and 41 - 60m deep layers, made monthly and 30-minutes. During the sampling period, 28 species belonging to the family total of 25 fish (cartilaginous 3), 2 belong to the family and 3 family of 2 species of arthropods belonging to 3 species of mollusk the organism a total of 33 species have been identified. In the all species compositions, Merlangius merlangus with 47.12% was the first, Raja clavata with 32.11% was the second and Mullus barbatus was ranked third with 7.45%. M. merlangus, M. barbatus, Psetta maxima, and P. flesus of the average fish density 4339 ±2491 kg-km-2 was found to be. According to the station, the average fish density of 1703 ±256 kg-km-2, 3058 ± 621 kg-km-2 and 8255 ±1813 was calculated as kg-km-2 (P

Keywords

Trabzon coast, bottom trawl, composition, density, CPUA

Giriş

Türkiye’de avlanan su ürünlerinin büyük bir bölümü (%90’ı) denizlerden gelmektedir. Karadeniz’de avlanan balıklar toplam avcılığın %82‘sini oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi (Samsun-Gürcistan sınırı) Türkiye'nin en önemli balıkçılık sahasını oluşturmaktadır. Karadeniz de avcılık yoluyla elde edilen üretimin 2006 yılında %56’sı, 2007 yılında ise %66’sı Doğu Karadeniz'den sağlanmıştır (Anonim, 2008a). Doğu Karadeniz'de ticari öneme sahip türlerin populasyon özelliklerinin bilinmesi ve önceden tespit edilmesi önem taşımaktadır.

Ülkemizde avlanan balıklardan mezgit (Merlangius merlangus), hamsi (Engraulis encrasicolus) ve istavritten (Trachurus mediterraneus) sonra en çok avlanan balık türüdür. Türkiye’nin mezgit üretiminin 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla %75 ve %55’i Doğu Karadeniz'den sağlanmıştır (Anonim, 2008a). Barbun balığının (Mullus barbatus) Doğu Karadeniz’deki üretimi mezgit düzeyinde olmasa da, trol avcılığında mezgit ile birlikte başlıca ekonomik türü oluşturmaktadır. Barbun denizlerimizdeki toplam üretimi 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla 2617 ve 2091 tondur. Bu üretim miktarı içerisinde Doğu Karadeniz’in payı barbun için sırasıyla % 31 ve %27’dir. Ekonomik önemi çok yüksek olan kalkan balığı tüm denizlerimizde 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla 807 ve 769 ton yakalanmıştır. Bunun 2006 yılında %60’ı ve 2007 yılında %46’sı Doğu Karadeniz’den elde edilmiştir (Anonim, 2008a).

Kıta sahanlığının dar olmasından ve dip topoğrafik yapısı bakımından dolayı Doğu Karadeniz bölgesi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri uyarınca trol avcılığına sürekli kapalı bir bölgedir (Anonim, 2008b). Bu nedenle bölgede bulunan demersal balık türleri konusunda yapılan çalışmalar daha çok mezgit ve barbunya ile ilgilidir. Doğu Karadeniz Türkiye’de avlanan toplam demersal balık miktarı bakımından ilk sırada yer almasına rağmen demersal balık stokları üzerine bir izleme projesi mevcut değildir. Bu nedenler doğrultusunda yapılan çalışmayla; demersal balık çeşitliliğinin ve toplam av miktarının belirlenmesi, av içerisindeki türlerin oranlarının, boy grupları ve birim alandaki miktarlarının aylık ve derinliğe bağlı olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Örneklemeler, Ocak-Aralık 2007 tarihleri arasında, dip yapısı itibari ile trol çekmeye en uygun bölge olan Trabzon Havaalanı açıklarında 0-20m, 21-40m ve 41-60m derinliklerde, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE)’ne ait ARAŞTIRMA–1 gemisiyle aylık olarak yapılmıştır (Şekil 1). Standart trol çekimleri, torba göz açıklığı 12 mm, ağız genişliği 22.5 metre olan trol ağı ile 2.5 mil/saat sabit hızda 30 dakika sürmüştür. Trol çekimi yapılan sahanın koordinatları;

fisheriessciences-Study-area

Şekil 1. Çalışma sahası
Figure 1. Study area

fisheriessciences-catch-per-unit

Şekil 2. Birim alanda yakalanan ürünün göre değişimi (CPUA) (kg-km-2)
Figure 2. Mean change of catch per unit (CPUA) (kg-km-2)

fisheriessciences-Birim-alanda-yakalanan

Şekil 3. Birim alanda yakalanan ortalama ürünün aylara göre değişimi (CPUA) (kg-km-2)
Figure 3. Montly mean change of catch per unit (CPUA) (kg-km-2)

Başlangıç : 40°59’022’’N - 39°50’435’’E Bitiş : 40°59’559’’N - 39°49’110’’E noktalarına denk gelmektedir

Trol çekimleri sonucunda neticesinde ağdan çıkan materyal önce yıkanmış ve çamurdan temizlenmiştir. Daha sonra çıkan canlı materyal türlere göre ayrılmıştır. Güverteye alınan avdan 1/10 oranında rastgele örnekleme yapılmıştır. Bazı türler ise vatoz (Raja clavata), kalkan (Psetta maxima), pisi (Platichthys flesus), köpek balığı (Squalus acanthias), tırpana (Dasyatis pastinaca) toplam örnek içerisinden seçilerek alınmıştır. Alınan örnekler biyoloji laboratuarında aynı gün taze olarak çalışılmıştır. Her türe ait miktar sayıca ve ağırlıkça tespit edilmiştir. Birim alana düşen av miktarı Pauly (1984), Sparre et al., (1989) ve Erkoyuncu (1995)’e göre hesaplanmıştır.

b= Cw/A

b: Birim alandaki balık miktarı (kg/km-2), Cw: Av miktarı (kg), A: Her çekimde taranan alan (km2).

A= t*v*h*q

A: her çekimde taranan alan (km2), v: trol çekim hızı (km/saat), h: Mantar yaka uzunluğu (km), t: Çekim süresi (saat), q: Katsayı (0,5) (Bingel, (2002)’ye dayanarak 0,5 olarak alınmıştır).

Birim alandaki miktarlarının istatistiksel analiz ve değerlendirilmesinde varyans analizi ve ttesti, derinliklere göre boy dağılımında önce Kruskal-walis testi yapılarak fark olup olmadığına bakıldı, fark durumunda çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Tür Kompozisyonu

Üç farklı derinlikte aylık olarak yapılan ça-lışmalarda toplam 36 trol sörveyi gerçekleştiril-miştir. Çalışma sahası 25 km2’dir. Araştırma sü-resince her üç derinlikte bir çekimde 0.026 km2 den yıllık 0.312 km2’lik alan taranmıştır. Farklı derinliklerde gerçekleştirilen trol çekimlerinde 25 familyaya ait 28 tür balık (3’ü kıkırdaklı), 2 fa-milyaya ait 2 tür eklem bacaklı ve 3 familyaya ait 3 tür yumuşakça olmak üzere toplam 33 tür orga-nizma tespit edilmiştir.

Elde edilen su ürünlerinin toplam miktarlarına bakıldığında 3571 kg (%59.24) kemikli balık, 2419 kg (%40.12) kıkırdaklı balık, 6 kg (%0.10) kabuklu ve 32.5 kg (%0.54) yumuşakça elde edilmiştir. Tüm av kompozisyonu içerisinde Merlangius merlangus % 47.12’lik oranla ilk sı-rada bulunurken, Raja clavata %32.11 ile ikinci sırada ve Mullus barbatus %7.45 ise üçüncü sı-rada yer almıştır. Psetta maxima ile P. flesus luscus ise sırasıyla %1.73 ve %0.16’lık bir paya sahip olmuştur (Tablo 2).

0 – 20 m derinlikte yapılan trol çekimlerinde elde edilen su ürünlerinin %59.52’sini kıkırdaklı balıklar ve %32.08’sınıda kemikli balıklar oluş-turmaktadır. (Tablo 1). Kemikli balıklardan M. barbatus %21.84 ve P. maxima %3.29’luk oran ile yer almaktadırlar. Kıkırdaklı balıklardan R. clavata, Dasyatis pastinaca ve Squalus acanthias sırasıyla %38.78, %16.00 ve %4.75 oranlarında bulunmuştur (Tablo 2).

fisheriessciences-composition-species

Tablo 1. Farklı derinliklerdeki tür kompozisyonunun ağırlıkça dağılımı
Table 1. According to weight, composition of species is distributions in the different depth

fisheriessciences-months-dephts-weight

Tablo 3. M. merlangus, P. maxima, M. barbatus ve P. flesus türlerinin aylara ve derinliklere göre ağırlıkça dağılımı (%) ile yoğunluk miktarları (Y: Türlerin aylara göre yoğunluğu)
Table 3. According to months and dephts, weight (%) and density of M. merlangus, P. maxima, M. barbatus and P. flesus

21 – 40 m derinlikten elde edilen türlerin %50.25’ini kıkırdaklı balıklar ve %45.99’unu

\]kemikli balıklar oluşturmuştur (Tablo 1). Kemikli balıklardan M. merlangus %35.80 ve M. barbatus %3.97’lik oran ile yer almıştır. Kıkırdaklı balık-lardan R. clavata, D. pastinaca ve S. acanthias sırasıyla %43.86, %5.08 ve %1.32 oranlarında bulunmuştur (Tablo 2).

41 – 60 m derinlikte elde edilen tür kompo-zisyonunun %74.29’unu kemikli balıklar ve %23.08’ini kıkırdaklı balıklar oluşturmuştur (Tablo 1). Kemikli balıklardan M. merlangus %69.39 ve M. barbatus %3.16’lık oran ile yer almıştır. Kıkırdaklı balıklardan R. clavata, D. pastinaca ve S. acanthias sırasıyla %19.86, %0.31 ve %2.92 oranlarında bulunmuştur (Tablo 2).

Boy Kompozisyonu

M. merlangus, M. barbatus, P. maxima ve P. flesus’un ortalama toplam boylarının derinliklere göre değişimi Tablo 4’de verilmiştir. M. merlangus ve M. barbatus balıklarında derinlik-ler arasında ortalama boyları arasında gözlenen farkın istatistiksel olarak önemli olduğu (P<0.05) yani derin sularda daha büyük balıklar avlanmış-tır. P. maxima ve P. flesus balıkların da ise derin-likler arasında ortalama boyları arasında gözlenen fark istatistiksel olarak önemsiz (P>0.05) olduğu bulunmuştur.

fisheriessciences-depths-avarage-lenghts

Tablo 4. Derinliklere göre M. merlangus, M. barbatus, P. maxima ve P. Flesus’un ortalama boyları (L±Std H)
Table 4. Acording to depths, avarage lenghts of M. merlangus, M. barbatus, P. maxima and P. flesus (L±Std H)

Balıklarının boy kompozisyon dağılımı dik-kate alındığında M. merlangus 6.5 ile 29 cm, M. barbatus 5.0 ile 22.5 cm, P. maxima 19–65 cm ve P. flesus 16–40 cm arasında değişim göstermiştir. M. merlangus için 12 cm lik ilk üreme boyu (Çiloğlu, 1997) dikkate alındığında balıkların % 35.14’ünün bu boydan büyük olduğu tespit edil-miştir. M. barbatus için 11 cm lik ilk üreme boyu (Genç, 2000) dikkate alındığında balıkların % 35.27’sinin bu boydan büyük olduğu tespit edil-miştir.

Çalışma, Doğu Karadeniz kıyılarında trol av-cılığına kapalı olan bölgede (Anonim, 2008b) se-çici olmayan ağ ile yapılmıştır. Dip trolünden çı-kan demersal türlerin dağılımı, M. merlangus, M. barbatus, P. maxima ve P. flesus türlerinin av kompozisyonuna ait değerler ile birim alandaki yoğunlukları hesaplanmıştır.

Bu çalışmada 25 familyaya ait 28 tür balık (3’ü kıkırdaklı), 2 familyaya ait 2 tür eklem ba-caklı ve 3 familyaya ait 3 tür yumuşakça olmak üzere 33 organizma av kompozisyonundan çık-mıştır. Tüm av kompozisyonu içerisinde M. merlangus % 47,12’lik oranla ilk sırada bulunur-ken, R. clavata %32,11 ile ikinci sırada ve M. barbatus %7,45 ise üçüncü sırada yer almıştır. P. maxima ile P. flesus luscus ise sırasıyla %1,73 ve %0,16’lık bir paya sahip olmuştur.

Erdem (2000), dip trol ağları ile yapılan çok türlü avcılıkta, av sahasının derinliğine bağlı ola-rak M. barbatus ve M. merlangus balıklarının he-def avı oluşturduklarını, bunun yanında T. mediterrenaus, P. maxima, A. follax, P. flesus ve Gobidae sp. türlerinin yan avı oluşturduğunu bil-dirmiştir. Bu balıkların av verimi ve kompozis-yonu mevsime ve sahaya göre değişiklik göster-mektedir. Mevcut çalışmada ile benzerlik gös-termektedir.

Çiloğlu (2005), aynı trol sahasında gerçekleş-tirdiği çekimler sonunda dominant durumda M. merlangus (%44,7)’un bulunduğunu bildirmiştir. M. merlangus’u %31,6’lık oranla S. acanthias izlemektedir. Aynı araştırmacı Rize, Sarayköy-Çayeli mevkiinde gerçekleştirdiği dip trol çe-kimlerinde ise av kompozisyonları içinde ilk sı-rayı %40,2’lik oranla M. merlangus’un aldığını rapor etmiştir. Diğer ekonomik türlerden olan M. barbatus’un %19,2’lik oranla 2. sırada, S. acanthias ise %19’lık oranla 3. sırada bulundu-ğunu bildirmiştir. Çiloğlu ve ark (2002)’nın bul-muş olduğu S. acanthias oranı mevcut çalışmada bildirilenden çok yüksek çıkmıştır. S. acanthias’ın sürü oluşturma ve göç gibi davranış özelliklerinden dolayı farklı çalışmalarda değişik oranlarda tespit edilmesi doğal bir durumdur (Vince, 1991; Fahy, 1992; Demirhan, 2004; 2005).

Ocak-Aralık 2007 tarihleri arasında aylık ola-rak yapılan dip trolü çekimlerinde M. merlangus, M. barbatus, P. maxima ve P. flesus türlerinin mevsimlere ve derinliğe bağlı olarak dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Dağılımın nedenleri arasında sıcaklığın en önemli faktörü oluşturduğu farklı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (İşmen, 1995; Genç, 2000).

Genç (2000), bulunma oranı bakımından M. barbatus’un su sıcaklığının en düşük olduğu Ocak-Nisan aylarında 51 - 100m derinliklerde bulunduğunu ve trol av kompozisyonunu %11.24-%13.60’ı arasında temsil ettiğini bildir-miştir. Aynı araştırmacı M. barbatus’un üreme dönemi olan mayıs-temmuz ayları (Genç, 2000) arasında üremek için daha çok sığ suları tercih ettiğini bildirmiştir. Balıkların farklı derinliklere vertikal ve horizontal göç etmelerinin sebepleri arasında üreme, beslenme, fizikokimyasal para-metreler (sıcaklık, çözünmüş oksijen, besin ele-mentleri) gösterilebilir.

Zengin (2000) tarafından yapılan P. maxima balığının biyoekolojik özellikleri ve populasyon parametrelerinin belirlenmesine yönelik aynı bölgede yapılan çalışmada 0–50 m ve 50–100 m derinliklerde ki yoğunluğun sırasıyla 128,31 kg-km-2 ve 44,1 kg-km-2 olarak hesaplamıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi pelajik balık, özellikle hamsi, avcılığının en fazla yapıldığı avcılık sahasıdır. Pelajik balıkların azalması ile birlikte balıkçılar demersal balık avcılığına yönelmektedir. Kalkan balıkları ekonomiklik ve et kalitesi yönünden Türkiye ticari balıkçılığının en önemli türü ara-sında bulunmaktadır. Stoklarının korunması ve iyi bir yönetim stratejisi ile milli ekonomiye kat-kısı artırılabilir (Zengin ve Düzgüneş, 2003).

Çiloğlu (2005) Rize ve Trabzon sahillerinde P. flesus’un av kompozisyonu içerisindeki ora-nını ve birim alandaki yoğunluğunu incelediği çalışmada; Rize sahillerinde taranan alan 1.8 km2, elde edilen P. flesus miktarı 9.9 kg, Trabzon sahillerinde ise taranan alan 5.2 km2, elde edilen pisi balığı miktarı 17 kg balık düştüğünü bildir-miştir. Pisi balığı her ne kadar Doğu Karadeniz Bölgesinde birincil avı oluşturmasa da yapılan yoğun avcılığın baskısı altında kaldığından populasyonları önemli ölçüde azalma göstermiş-tir.

Farklı derinliklerden yakalanan M. merlangus ve M. barbatus’un boy kompozisyonu karşılaştı-rıldığında 41 - 60m derinlikteki sularda daha bü-yük boydaki balıkların bulunduğu görülmektedir. Bu sonuçlar Erdem ve ark., (2007)’nin yaptığı çalışma ile benzerlik göstermektedir. Farklı araştırmacılar (İşmen, 1995; Genç, 2000) tarafın-dan bildirilen M. merlangus ve M. barbatus’un sırasıyla 12 ve 11 cm’lik ilk üreme boyu dikkate alındığında, derin suda yapılan avcılığının stokun devamlılığı açısından daha etkili olacağı söylene-bilir.

P. maxima’nın boy kompozisyonun %52’sinin, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ko-ruma Kontrol Genel Müdürlüğünün (Anonim, 2008b) ticari amaçlı avlamayı düzenleyen sirkü-lerinde, minimum avlanması gereken boy olan 40cm’den büyük olduğu belirlenmiştir. P. flesus’un %90’nının minimum avlanması gereken boy olan 20 cm’ den (Anonim, 2008b) büyük ol-duğu belirlenmiştir. P. maxima ve P. flesus, Doğu Karadeniz’de özellikle uzatma ağlarıyla bol miktarda yakalanmaktadır.

Sonuç

Doğu Karadeniz trol balıkçılığına kapalı bir bölge olsa da; yapılan çalışmayla tür kompozis-yonu ortaya konulmuş ve geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak türlerin bulunma oranları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Tür kompozisyonunda kıkırdaklı balıklar %40 oranının da yer alırken, kemikli balıklar %59 oranında yer almış ve bunun %47’sini M. merlangus türü oluşturmuştur. Kıkırdaklı balıklar üzerine av baskısının olmaması bu türlerin oranı-nın önceki yıllara göre arttığını göstermektedir. M. barbatus ve M. merlangus’un boyca büyük bireyleri daha derin sularda bulunmuşlardır. Av-cılığın derin sularda yapılması ekonomik açıdan daha verimli olacağı düşünülmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma Pisi Balığı (Platichthys flesus luscus)’nın Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması Projesi kapsamında yapılmıştır.

Çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında yar-dımlarını esirgemeyen Araştırma - 1 gemisi per-soneline teşekkür ederiz.

References

Anonim, (2008a). Su ürünleriIstatistikleri, T.C. BasbakanlikTürkiyeIstatistikKurumu. www.tuik.gov.tr

Anonim, (2008b). DenizlerdeveIçsulardaticariamaçlisuürünleriavciliginidüzenleyen 2006–2008 avdönemineait 37/1 nolu sir-küler. T.K.B., K. K. GenelMüdürlügü, Ankara (2006-2008) 4-10.

Bingel, F., (2002). BalikPopulasyonlarinin In-celenmesi. BakiKitapveYayinevi, 404s, Adana.

Bingel, F., Bekiroglu, Y., Gücü, A.C., Niermann, U., Kideys, A.E., Mutlu, E., Dogan, M., Ka-yikçi, Y., Avsar, D., Genç, Y., Okur, H., Zengin, M., (1996). Karadenizstoktespitprojesi. Balikçilikarastirmalari. Final Ra-poru. DEBÇAG 74/G, DEBÇAG 139/G ve DEBAG 115/G, Dnz. Bil. Ens. Erdemli, Içelve S.Ü.A.E. Trabzon. 172 s, 1996.

Çiloglu, E., (1997). Vertical distribition and population parameters of whiting Eastern coast of Trabzon, Yükseklisanstezi. Istan-bulÜniversitesi 59s.

Çiloglu, E., (2005). Trabzon-RizesahillerindePisiBaliginin (Platichthysflesusluscus Pa-las 1811) çesitliavkompozisyonlariiçeri-sindekioranivebirimalandakiyogunlugu, EgeÜniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2): 35–38.

Çiloglu, E., Sahin C., Gözler, A.M, Verep, B. (2002). MezgitBaliginin (MerlangiusmerlanguseuxinusNordmann, 1840) DoguKaradenizsahillerindevertikaldagilimivetoplamaviçindekiorani, EgeÜniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4): 303-309.

Demirhan, S.A., (2004). DoguKaradeniz’deMahmuzluCamgözün (Squalusacanthias, Linn, 1758) Biyo-EkolojikÖzellikleriDok-toraTezi, KTÜ, Fen BilimleriEnstitüsü,BalikçilikTeknolojisiMühendisligiAnabi-lim Dali, Trabzon.

Demirhan S.A., Seyhan, K., Engin, S veMaz-lum, R.E., (2005). DoguKaradeniz de diptrolüavkompozisyonu, Ulusal Su Günleri, TürkSuculYasam Dergisi, 2(3): 588s.

Erdem, Y., (2000). KaradenizSartlarindaYerli Dip Trolü Ile Italyan Dip Trolünün Av Ve-rimiveSeçicilikGücüYönündenKarsilasti-rilmasi. Su ÜrünleriSempozyumu, (22–24 Eylül–2000 Sinop), BildirilerKitabi, 316–236.

Erdem, Y., Özdemir, S., Erdem., E. veÖz-demirBirinci, Z. (2007). Dip Trolü Ile IkiFarkliDerinlikteAvlananMezgit (Gadusmerlanguseuxinus N. 1840) Ba-liginin Av Verimive Boy Kompozisyo-nununDegisimi, Ulusal Su GünleriSempozyumu, 16–18 Mayis 2007, An-talya.

Erkoyuncu, I. (1995). BalikçilikBiyolojisivePopulasyonDinamigi. OndokuzMayisÜni-versitesiYayinlari, Samsun, 265s.

Fahy, E., (1992). The western spurdogSqualusacanthias L. fishery in 1989 and 1990, with observations on the further development of the gillnet fishery directed on the species. Fisheries Bulletin (Dublin) No. 11 (1992).

Genç, Y., (2000). TürkiyeninDoguKaradenizKiyilarindakiBarbunya (Mullusbarbatusponticus, Ess. 1927) BaligininBiyoekolojikÖzelliklerivePopulasyonParametreleri. DoktoraTezi, KaradenizTeknikÜniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, 183 s.

Ismen, A., (1995). The Biology and Population Parameters of the Whiting ( M. merlanguseuxinus N. ) in the Turkish Coast of the Black Sea, DoktaraTezi, ODTÜ DenizBilimleriEnstitüsü, Içel (1995) 82.

Pauly, D., (1984). Fish population dynamics in tropical waters. A manual for use with prog.calc. ICLARM Studies and Reviews 8, Manila, Phillippines, 325 p.

Sparre P., Ursin E., Venema S.C., (1989). Introduction to tropical fish stock assessment Part 1, FAO Fish. Tech. Pap. No 306/1:337p.

Vince, M.R., (1991). Stock identity in spurdog (Squalusacanthias L.) around British Isles, Fisheries Research, 12: 341–354. doi:10.1016/0165-7836(91)90017-A

Zengin, M., (2000). Türkiye’ninDoguKaradenizKiyilarindakiKalkan (Scopthalmusmaeoticus Pallas, 1811) BaligininBiyometrikÖzelliklerivePopulasyon Para-metreleri. DoktoraTezi. KTÜ Fen BilimleriEnstitüsüBalikçilikTeknolojisiMühendis-ligiAnabilim Dali, s. 222, Trabzon.

Zengin, M., Düzgünes, E., (2003). Variations on the turbot (Svopthalmusmaeoticus) stoks in the South-eastern Black sea during the last decade and comments on fisheries management. Workshop on demersal research in the Black Sea&Azov Sea, 15–17 April 2003, Sile, Turkey.

Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Recommended Conferences
Post your comment

Share This Article

Flyer image
journal indexing image
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh