Reach Us +44-7482876202

The comparison of catch efficiency of monofilament gill nets different colour and different hanging ratio on seasonal variations

Bülent Orsay*, Erdal Duman

Tarim ve Köy isleri Bakanligi, Bozdogan Ilçe Tarim Müdürlügü, Aydin

*Corresponding Author:
Bülent ORSAY
Aydin/Bozdogan Ilçe Tarim Müdürlügü, Bozdogan/ Aydin-TÜRKIYE
Tel: (+90 256) 414 26 78
Fax: (+90 256) 414 10 05
E-mail: [email protected]

Received date: 23 September 2014 Accepted date: 11 February 2015 Published date: 21 March 2015

 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

In this paper, effect of seasonal variations and colour monofilament gill nets for fishing were invesitigated. Nets used on experiments have 40 and 55 mm mesh size and were used gill nets with hanging ratio 0.50 and 0.67. Black, blue, green and bordeu coloured monofilament gill nets were used in experiments. A total of 1097 speciments including Capoeta trutta (Heckel,1843), Cyprinus carpio (Linaeus, 1758), Barbus rajonorum mystaceus (Heckel, 1843), Barbus esocinus and Barbus xanthopterus (Heckel, 1843) species were cought. By a survey of the temperature increase as a result, the fishes' activity in that rate percentage increase with Cyprinidae's general character in accordance and therefore, fall, winter and spring, the fish catch in the number of differences that were detected. According to the results in colour gill nets captured % 57.97 of all fish (636 units) in spring, 26.25 % in autumn, 15.77 % is catching in the winter have been determined.

Giriş

Galsama ağları pasif avcılık yapan aletlerdir. Bu ağlarda verimliliği artırmak için dikkat edil-mesi gereken özellikler vardır. Bunlar; Avlana-cak tür ve büyüklüğü, Mevsim ve davranış özel-likleri, Avlanma bölgesinin karakteri ve doğal koşullar gibi faktörler göz önüne alınarak galsama ağı yapımı için teknik özellikler saptan-malıdır.

Balık avcılığında kullanılacak ağların yapısı, materyali, göz açıklığı, ip kalınlığı, rengi ve do-nam faktörünün av verimi üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir (Brandt, 1984; Hamley, 1980; Millner, 1985).

Av aracının yapı ve donanımı yanında balıkla-rın yaşadıkları çevredeki sıcaklık, ışık, rüzgâr ve akıntı gibi çevresel faktörler de av verimini etki-leyebilmektedir. Bu faktörler balıkların genel davranışlarına ve av aracına vereceği tepkilere de olumlu ya da olumsuz etkiler yapabilmektedir (Özdemir, 2003).

Balıkçılık alanında fiziksel ve biyolojik fak-törlerin değişmesi, türlerin davranışlarını doğru-dan etkilemektedir. Özellikle ışık yoğunluğu ve su sıcaklığı, balığın görme kabiliyetini ve yüzme hızını etkileyerek ağa karşı tepkisini değiştir-mektedir (Hamley, 1975; Lokleborg, 1998; Kallagil ve diğ, 2003; Willeman ve diğ., 1996).

Galsama ağları ile avcılıkta, ağların av verim-liliklerini ve seçiciliklerini etkileyen pek çok faktörden birisi de donam faktörüdür. Ağ gözü-nün yapısı donam faktörü ile doğrudan ilgilidir. İdeal ağ gözünün şekli, değişik balık türleri hatta farklı habitatlardaki aynı türün değişik popülâs-yonları için farklılık gerektirebilir. Genellikle, düşük donam faktörüyle donatılan ağlarda donam faktörü yüksek olan ağlara göre aynı türün daha iri bireyleri yakalanabilmektedir. Çünkü ağların donam faktörü azaldıkça balıkların dolanarak ya-kalanma olasılıkları artmaktadır (Karlsen ve Bjarnason, 1986).

Özellikle 30 yıl içerisinde Türkiye’de hızlı nü-fus artışına paralel olarak ortaya çıkan enerji ihti-yacı ülkenin zengin akarsularının kullanılması sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu nedenle sa-yıları devamlı olarak artan hidroelektrik santrali ve bunlarla beraber oluşan baraj gölleri ülkenin enerji ihtiyacını karşılarken bir taraftan da ol- dukça yüksek potansiyelde su ürünleri üretimini ve avcılığını ortaya çıkarmıştır. Bu kaynaklardan yeterince faydalanılması halinde halkımızın ihti-yacı olan hayvansal protein açığı da giderilmiş olacaktır. Bu baraj göllerinden birisi de Keban Baraj Gölü’dür.

Bu araştırmanın amacı, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi’nde ekonomik olarak avla-nan balık türlerinin avcılığında mevsimsel deği-şimlerin ve ağ renginin av verimi üzerindeki et-kilerinin belirlenmesi, dolayısı ile bölgede kulla-nılacak galsama ağlarının daha verimli olmasına hizmet etmek amaçlandı.

Materyal ve Metot

Araştırma Eylül 2004-Nisan 2006 tarihleri arasında Elazığ’a 42 km uzaklıktaki Keban Baraj Gölü Çemişgezek Balıkçılık Kooperatifi’nin av-lak sahasında gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).

fisheriessciences-area-work-stations

Şekil 1. Araştırma bölgesi ve çalışma istasyonları ( Orsay, 2007)
Figure 1. Research area and work stations

Bu araştırma Keban Baraj Gölü Çemişgezek bölgesi’nde ekonomik olarak avlanan balık türle-rinin mevsimsel olarak (İlkbahar, Sonbahar, Kış) renkli monofilament galsama ağlarının (Yeşil, Mavi, Bordo, Siyah) avcılık etkinliğinin belir-lenmesi amacı ile yapılmıştır.

Araştırmada 40 ve 55 mm göze genişliğindeki monofilament galsama ağların boyuna ikiye bö-lünüp (200 göze /2) Yeşil, Mavi, Bordo, Siyah renk olacak şekilde kumaş boyası ile boyanarak 0.50 ve 0.67 donam faktörü ile donanarak hazır hale getirildi.

Çalışmamızda kullanılan monofilament galsama ağları 100 göze genişliğinde ve 50 m uzunluğundadır. Mantar ve kurşun yakada kulla-nılan yaka ipleri 3, 3.5 mm ve 5 mm çapa sahip polipropilen halatlardan oluşmuştur. Mantar ya-kada kullanılan yüzdürücüler 6x3 cm çap ve ka-lınlığında, kurşun yakada kullanılan batırıcılar ise 5 cm uzunluğunda ve 50 g ağırlığında kurşunlar-dır.

Çalışmada ölçülen fiziksel parametreler +- 1 C hassasiyetli termometre ile su sıcaklığı portatif pH ile pH ölçümleri ve ışık geçirgenliği ise seki-diski gibi arazi tipi aletler kullanılarak tespit edildi.

Araştırma, Keban Baraj Gölü’nün Çemişge-zek Bölgesinde ticari balıkçıların ağ attıkları böl-gede yürütülmüştür.

Çalışmada kullanılan ağlar birbirine eklenerek bir takım oluşturulmuştur. Sonucun tesadüfî ol-ması ve av kompozisyonun etkilenmemesi amacı ile birbirinin ardına eklenen ağlar her seferinde karışık olarak sıralanarak aynı derinliklere seril-miştir. Avcılık 2-20 m derinliklerde yapıldı. Ağ-lar sudan çıkarıldıktan sonra çıkan balık sayısı hazır formlara kaydedildi.

Bulgular ve Tartışma

Araştırma Elazığ’a 42 km uzaklıktaki Keban Baraj Gölü Çemişgezek Balıkçılık kooperatifinin avlak sahasında gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada 7 m uzunluğunda, 2.26 m geniş-liğinde, 0.80 m derinliğinde, 11.5 HP gücünde pancar motoruyla çalışan bir balıkçı teknesi kul-lanılmıştır.

Araştırma bölgesinde fiziksel parametre-ler

Yapılan çalışmada ölçülen parametreler su sı-caklığı, pH ve ışık geçirgenliği (Seki- disk derin-liği) dir. Bu parametreler arazi tipi aletler kulla-nılarak gerçekleştirilmiştir. pH ölçümleri pH metre, ışık geçirgenliği ölçümleri standart seki disk aleti (cm), su sıcaklığı termometre (ºC) ile ölçüldü (Tablo 2).

fisheriessciences-technical-features

Tablo 1. Kullanılan galsama ağlarının teknik özellikleri
Table 2. The technical features of the used gillnet

fisheriessciences-Physical-parameters

Tablo 2. Çalışma bölgesinin fiziksel parametreleri
Table 2. Physical parameters of the study area

Tablo 2 incelendiğinde pH 8.15-9.10 arasında, bulanıklık 292-422 cm arasında, sıcaklık 7.6-27.4 ºC arasında değiştiği belirlendi.

Avlanan balıkların mevsimsel değişimleri

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Balıkçılık koope-ratifinin avlak sahasında ilkbaharda 456 218 gram (% 58), sonbaharda 254 104 gram (% 28), kış mevsiminde ise 135 964 gram (% 16) olmak üzere toplam 846 286 gram balık avlanmıştır. (Şekil 2).

fisheriessciences-catched-fish

Şekil 3. Avlanan Balıkların Mevsimsel Değişimleri
Figure 3. Seasonal changes of catched fish

Avlanan balıklar en fazla ilkbahar mevsiminde avlanırken (% 58), en az ise kış mevsiminde (%16) avlandığı belirlenmiştir

Balık türlerinin göze genişliklerine ve ağ rengine göre mevsimsel değişimleri

Çalışmada balık türlerine, göze genişliklerine, renkli monofilament galsama ağlarına, mevsimsel değişimlere göre ayrı ayrı incelenmiştir.

Capoeta trutta

40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Capoeta trutta miktarları, mev-simlere ve donam faktörlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 3 de görülmektedir.

Tablo 3 incelendiğinde 40 mm göze genişli-ğindeki renkli ağlarla toplam 129 705 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avlanan donam faktörünün 0.67, en fazla balık avlanan ağ rengi-nin ise siyah olduğu belirlenmiştir.

fisheriessciences-color-gill

Tablo 3. 40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarında avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 3. Fish weights of catching at the color gill nets in 40 mm mesh size (W=g)

55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Capoeta trutta miktarları, mev-simlere ve donam faktörlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 4 de görülmektedir.

fisheriessciences-Fish-weights-catching

Tablo 4. 55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarındaki avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 4. Fish weights of catching at the color gill nets in 55 mm mesh size (W=g)

Tablo 4 incelendiğinde 55 mm göze ge-nişliğindeki renkli ağlarla toplam 117 032 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avla-nan donam faktörünün 0.50, en fazla balık avla-nan ağ renginin ise siyah olduğu belirlenmiştir.

Cyprinus carpio

40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Cyprinus carpio miktarları, mevsimlere ve donam faktörlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 5 de görülmektedir.

fisheriessciences-color-gill-nets

Tablo 5. 40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarında avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 5. Fish weights of catching at the color gill nets in 40 mm mesh size (W=g)

Tablo 5 incelendiğinde 40 mm göze genişli-ğindeki renkli ağlarla toplam 31072 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avlanan donam faktörünün 0.67, en fazla balık avlanan ağ rengi-nin ise Bordo olduğu belirlenmiştir.

55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Cyprinus carpio miktarları, mevsimlere ve donam faktörlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 6 da görülmektedir.

fisheriessciences-55-mm-mesh-size

Tablo 6. 55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarındaki avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 6. Fish weights of catching at the color gill nets in 55 mm mesh size (W=g)

Tablo 6 incelendiğinde 55 mm göze genişli-ğindeki renkli ağlarla toplam 44863 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avlanan donma faktörünün 0.50, en fazla balık avlanan ağ rengi-nin ise bordo olduğu belirlenmiştir.

Barbus rajanorum mystaceus

40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Barbus rajanorum mystaceusağırlıkları, mevsimlere ve donam fak- törlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 7 de gö-rülmektedir.

fisheriessciences-40-mm-mesh-size

Tablo 7. 40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarında avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 7. Fish weights of catching at the color gill nets in 40 mm mesh size (W=g)

Tablo 7 incelendiğinde 40 mm göze genişli-ğindeki renkli ağlarla toplam 118392 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avlanan donma faktörünün 0.50, en fazla balık avlanan ağ rengi-nin ise Yeşil olduğu belirlenmiştir.

55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Barbus rajanorum mystaceus miktarları, mevsimlere ve donam faktörlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 8 de görülmekte-dir.

fisheriessciences-55-mm-mesh-size

Tablo 8. 55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarındaki avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 8. Fish weights of catching at the color gill nets in 55 mm mesh size (W=g)

Tablo 8 incelendiğinde 55 mm göze genişli-ğindeki renkli ağlarla toplam 117524 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avlanan donam faktörünün 0.50, en fazla balık avlanan ağ rengi-nin ise yeşil olduğu belirlenmiştir.

Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus

40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus miktarları, mevsimlere ve donam faktörlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 9 da görülmektedir.

fisheriessciences-color-gill-nets

Tablo 9. 40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarındaki avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 9. Fish weights of catching at the color gill nets in 40 mm mesh size (W=g)

Tablo 9 incelendiğinde 40 mm göze genişli-ğindeki renkli ağlarla toplam 92065 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avlanan donma faktörünün 0.50, en fazla balık avlanan ağ rengi-nin ise Yeşil olduğu belirlenmiştir.

55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağları ile avlanan Barbus rajanorum mystaceus miktarları, mevsimlere ve donam faktörlerine göre ayrı ayrı bir şekilde Tablo 10 da görülmek-tedir.

fisheriessciences-55-mm-mesh-size

Tablo 10. 55 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarındaki avlanan balıkların ağırlıkları (W=g)
Table 10. Fish weights of catching at the color gill nets in 55 mm mesh size (W=g)

Tablo 10 incelendiğinde 55 mm göze genişli-ğindeki renkli ağlarla toplam 195 578 gram balık avlandığı belirlenmiş olup; en fazla balık avlanan mevsimin ilkbahar, en fazla balık avlanan donma faktörünün 0.67, en fazla balık avlanan ağ rengi-nin ise mavi olduğu belirlenmiştir.

Galsama ağlarının seçici ve biyolojik yönde ıslah edilmesi gerekmektedir. (Ricker, 1975; Prouzet ve Dumas, 1988; Pawson, 1991; Balık ve Çubuk, 2001; Kınacıgil ve diğ, 1999)

Bu amaca yönelik olarak yapılan bu çalış-mada, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Böl-gesi’nde ekonomik olarak avcılığı yapılan balık türlerinin mevsimsel olarak (İlkbahar, Sonbahar, Kış) hangi renklerde yoğunlaştıklarının (yeşil, mavi, bordo, siyah) belirlenmesine çalışılmıştır.

İki avcılık sezonu süren araştırmamızda 4 farklı renk (yeşil, mavi, bordo, siyah) ve her bir renkli ağdan 2 farklı göze genişliği (40 ve 55 ) ve 2 ayrı donam faktörü (0.50 ve 0.67) kullanılmış-tır.

Yapmış olduğumuz çalışmada; 0.50 donam faktörü ve 40 mm göze genişliğindeki galsama ağlarında en verimli ağın siyah renkli ağ olduğu, bunu sırasıyla yeşil, mavi ve bordo renkli ağın izlediği, 0.50 donam faktörü ve 55 mm göze ge-nişliğindeki galsama ağlarında en verimli ağın mavi renkli ağ olduğu, bunu sırsıyla siyah, yeşil ve bordo renkli ağın izlediği, 0.67 donam faktörü ve 40 mm göze genişliğindeki renkli galsama ağlarında en verimli ağın mavi renkli ağ olduğu bunu sırasıyla siyah, yeşil ve bordo renkli ağın izlediği, 0.67 donam faktörü ve 55 mm göze ge-nişliğindeki renkli galsama ağlarında ise en ve-rimli ağın mavi renkli ağ olduğu bunu sırasıyla yeşil, bordo ve siyah renkli ağ olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmamızın içeriğine uygun olarak yapılan çalışmalardan farklı ortamlarda yaşayan farklı balık türleri üzerine yapılan araştırmalar mev-cuttur. Amerika’da Yeni Meksika Gölü’nde 9 farklı rengin balık avcılığında etkisi araştırılmıştır (Jester, 1973). Ayrıca, ülkemizde Beyşehir Gölü’nde 8 farklı renkte galsama ağlarının balık türlerine göre renk seçiciliği araştırılmıştır (Balık ve Çubuk, 2001).

Beyşehir Gölünde 8 farklı renkli galsama ağı (kırmızı, siyah, beyaz, mavi, açık yeşil, koyu ye-şil, sarı, ve kahverengi) 4 farklı balık türü üze-rinde avcılığı çalışılmış, farklı renklerin farklı türleri avladığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada balık avcılığında renklerin tonları bile avlanan balık türlerini etkilediği belirlenmiştir. Beyşehir Gölü’nde avlanan balık sayısına göre en verimli ağların sırasıyla kırmızı, siyah, beyaz, açık yeşil, sarı, mavi, koyu yeşil, kahverengi ağ olduğu ay-rıca sudak balığı için ise en verimli ağın, kahve-rengi ağ olduğu, bu ağı ise sırasıyla açık yeşil, sarı, beyaz, kırmızı, siyah, mavi ve koyu yeşil ağları izlediği sonucuna varılmıştır (Balık ve Çu-buk, 2001).

Bir başka çalışmada Hindistan’da yapılan bir çalışmada beyaz renkli ağların sarı, yeşil, kahve ve mavi ağlardan daha etkili olduğu belirtilmiştir (Narayanappa ve diğ., 1977).

Baltık denizinde yapılan bir başka çalışmada (Stinberg ve Bohl, 1985) ise koyu yeşil galsama ağlarının balık avlamada daha uygun bir renk ol-duğu tespit edilmiştir .

Kara, (1992), Akdeniz’de Diplodus annularis için yapmış olduğu çalışmada koyu renkli ağların açık renkli ağlardan daha etkili olduğunu bildir-miştir.

Kuzey Deniz’ de yapılan bir çalışmada (Steinberg ve Bohl, 1985) açık renkli ağların koyu renkli ağlardan daha etkili (1.43/1.71) ol-duğunu belirtmişlerdir.

Legget ve Jones, (1971) Alosa sapidissima için yapmış oldukları çalışmada aysız karanlık gecelerde avcılığın daha etkili olduğunu belirt-mişlerdir.

Bazı araştırıcılar (Steinberg, 1964; Jester, 1973) yapmış oldukları çalışmada hedef türlerin avcılığında, renk seçiminin uygun olacağını ve hedef olmayan türlerin azaltılabileceğini, stok yönetimi için renk seçiminin uygun olacağını be-lirtmişlerdir.

Galsama ağlarında kullanılan materyalin ve materyal renginin farklı olmasının av verimi üze-rinde etkili olduğunu, açık renk materyale sahip ağın koyu renk materyale sahip ağdan 1.8 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir (Twedle ve Bodington, 1988).

Bazı araştırıcılar (Cui ve diğ, 1991; Wardle ve diğ, 1991) ağın görülebilirliğinin galsama ağları avcılığında önemli bir faktör olduğunu bildir-mektedirler.

Yapmış oldukları çalışmada; galsama ağla-rında kullanılan materyalin ip kalınlığının ve ip renginin boy seçiciliği üzerinde değil av verimi üzerinde etkili olduğu, ancak farklı türlerin göre-bilme yetenekleri ve vücut yapılarındaki farklılık nedeniyle tür seçiciliği üzerinde de önemli etkisi-nin olduğu bildirilmektedir (Antony, 1981).

Eğirdir Gölü’nde sudak ve gümüşi havuz ba-lıkları için yapılan bir çalışmada (Balık ve Çu-buk, 2006) galsama ağları ile avcılıkta ağ rengi-nin (siyah, beyaz, mavi, sarı, kırmızı, açık yeşil, koyu yeşil, ve kahverengi) av verimi üzerine et-kisi araştırılmıştır. Bu göldeki sudak balığı için en verimli ağın beyaz, gümişi havuz balığı için ise en verimli ağın koyu yeşil ağlar olduğu sonu-cuna varılmıştır.

Bu değerlendirmeler, yapmış olduğumuz ça-lışma ile benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgularımızda da uzatma ağları ile aynı sahada yapılan avcılık da av veriminin, ağların renkle-rine ve balık türlerine göre değişebileceği anla-şılmaktadır. Yaptığımız çalışmada balıkların renkleri ayırt edebildikleri, bu nedenle de farklı renklerdeki ağların farklı türlerdeki av verimli-likleri arasında önemli olduğu belirlenmiştir

Galsama ağlarında materyal renginin farklı ol-masının av verimi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş olup; Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi’nde karabalık için siyah, sazan için bordo, küpeli balık için yeşil, bıyıklı balık için mavi renkli galsama ağlarının kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Bu sonuçlar, diğer bazı araştırmacıların yap-mış oldukları benzer çalışmaların sonuçlarına pa-ralellik veya benzerlik göstermektedir.

Galsama ağlarında en uygun donam faktörü sı-rasıyla 0.40- 0.50, 0.30–0.50 ve 0.50 ve 0.80 ola-rak önerilmektedir (Nomura, 1978; Karlsen ve Bjanarson, 1986).

Tjeukemeer’de sudak ve çapak balıkları için yapılan bir araştırmada; 0.25 donamlı ağın 0.50 donamlı ağa göre daha verimli olduğu belirtil-miştir (Machiels ve diğ, 1994).

Tatlısu levreği ve kızılgöz avcılığında 1/2 ve 1/3 donamlı ağların 2/3 donamlı ağlardan daha etkili olduğu ifade edilmektedir (Backiel ve Welcomme, 1980).

Eğirdir Gölü’nde yapılan bir çalışma da 0.33 donam faktörlü ağda 0.40, 0.50 ve 0.67 donamlı ağlardan sırasıyla 1.39, 1.55 ve 1.78 kat daha fazla sudak avlandığı sonucuna varılmıştır (Balık ve Çubuk, 1998).

Yapmış olduğumuz bu çalışmada elde edilen sonuçlardan, galsama ağları ile avcılıkta ağların av verimi üzerinde donam faktörü etkisinin deği-şik balık türleri için ve hatta aynı türün değişik habitatlardaki popülâsyonları için bile farklılık arz edebileceği anlaşılmaktadır.

Galsama ağları ile avcılığı etkileyen faktörler-den birisi de su sıcaklığıdır. Bilindiği üzere pasif avcılık yapan galsama ağları ile avcılıkta balıkla-rın aktiviteleri çok önemlidir. Balıkların aktivi-teleri de bu faktöre bağlı olarak mevsimsel olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar incelendi-ğinde, av veriminin en yüksek olduğu mevsimin ilkbahar, en verimsiz mevsimin ise kış olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan aylık balık sayılarındaki farklılıklarının su sıcaklığının değişimi etkili olduğu tahmin edilmektedir.

Bu sonuçlar, diğer bazı araştırmacıların yap-mış oldukları benzer çalışma sonuçları ile uyum arz etmektedir.

Eğirdir Gölü’nde sudak ve gümüşi havuz ba-lıkları için yapılan bir çalışmada (Balık ve Çu-buk, 2006) galsama ağları ile avcılıkta mevsimsel değişimlerin, av verimi üzerine etkisi araştırıl- mıştır. Bu göldeki sudak balığı için en verimli mevsimin sonbahar, gümişi havuz balığı için ise en verimli mevsimin yaz olduğu sonucuna varıl-mıştır.

Dünyanın birçok ülkesinde deniz ve iç sularda çok çeşitli boylarda ve donanımlarda uzatma ağ-ları kullanılmaktadır. Bu ağların verimlilikleri de o bölgede bulunan balık türlerine göre değerlen-dirilebilmektedir. Ülkemiz çok geniş iç su alanla-rına sahip olma şansına karşın, yetersiz üretimi ile de dikkat çekmektedir. Öncelikle av verimi düşük ağların yerine populasyonun yapısına zarar vermeyecek verimlilikleri yüksek, ağların kulla-nılması teşvik edilmelidir.

Su Ürünleri avcılığında ilerlemiş olan ülke-lerde av araç ve gereçleri belirli standartlar çer-çevesinde üretilmektedir. Özellikle avcılık uygu-lamalarının su ürünleri stoklarını azaltılacak ted-birler, av araç ve gereçlerinin üretimi aşamasında alınmaktadır.

Sonuç

Avrupa Birliğine üye olma noktasında aday konumunda bulunan ülkemizin AB’nin ortak ba-lıkçılık politikası temelinde yatan doğal kaynak-ların korunması prensibini de dikkate alarak, su ürünleri stokları üzerinde yapacağı avlanma akti-viteleri belirli uluslararası normlar çerçevesine göre uygulanacaktır. Avrupa Birliği’ne tam ola-rak girinceye kadar ülkemiz bilimsel çalışmaların ışığı altında avcılık sisteminin bu topluluğa adaptasyon çerçevesinde yeniden incelenmesi, özellikle iç sularda yoğun miktarlarda kullanılan sade ağların hedef türleri avlayacak şekilde dü-zenlenmesi gerçeği, bu çalışma ile tekrar anlaşıl-mıştır.

References

Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Recommended Conferences
Post your comment

Share This Article

Flyer image
journal indexing image
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh