Reach Us +44 1625708989

The Effects of Trout Aquaculture Facility on the Source of Isparta Çandr Göksu to the Creek Water

Cafer Bulut1*, Ufuk Akçimen1, Kazim Uysal2, Sakir Çinar1, Ramazan Küçükkara1, Soner Savaser1

1Akdeniz Su Ürünleri Arastirma Üretme ve Egitim ve Egitim Enstitüsü Müdürlügü Egirdir Birimi, 32500, Egirdir/Isparta

2Dumlupinar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya

Corresponding Author:
Cafer BULUT
Akdeniz Su Ürünleri Arastirma Üretme ve Egitim ve Egitim Enstitüsü Müdürlügü Egirdir Birimi
32500, Egirdir Isparta-TÜRKIYE
Tel: (+90 246) 313 34 60 – 121
Fax: (+90 246) 313 34 63
E-mail: [email protected]
 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

The source of Çandır Göksu in the Yazılı Canyon flows into the Karacaören I. Dam Lake. There are 8 facilities which have total production capacity of 820 ton portion size trout/year and 58 000 000 number trout fry/year on the Source of Çandır Goksu. In this study, it was in-vestigated the effects of the trout aquaculture facilities on the stream by means of monthly and seasonaly measuring the physicochemical and microbiological parameters in two stations se-lected on the Source of Çandır Göksu. Avarage values of important parameters in the 1st and 2 nd stations were found 13.8-14.2oC as temparatüre; 7.80-7.93 as pH; 10.28-9.73 as dissolved oxygen; 2.57-5.44 as turbitidy JTU; 30-50 mg/L as total suspended solid matter; 4.6-7.6 mg/L as biochemical oxygen demand (20oC); 19.3-25.7 mg/L as chemical oxygen demand; 11.13-15.11 mg/L as organic matter; 0.095-0.167 mg/L as orthophosphate; 0.024-0.043 mg/L as nit-rite; 1.86-2.36 mg/L as nitrate; 0.22-0.41 mg/L as ammonium; 1011-1279 L/sn as flow rate; 0.15-0.27 mg/L as total phosphorus; 100-4410 as total coliform; 1.19x104-5.24x104 as total bacteria, respectively. As a result, it was determined that the trout aquaculture facilities on the Source of Çandır Göksu have not polluted in unacceptable levels yet. But, it have been come to a conclusion that the wastes of facilities must not certainly given in to the stream and that it must be made environmentally friendly production for he sustainability of water resources.

Keywords

Source of Çandır Göksu, Water quality, Trout production facilities

Giriş

Nüfusun ve buna bağlı olarak beslenme so-runlarının hızla arttığı dünyamızda, zengin bir protein kaynağı olan su ürünlerinin önemi gide-rek artmaktadır. Bu bağlamda, su ürünleri stokla-rının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üre-timinin arttırılması ve dolayısıyla protein ihtiya-cının önemli bir kısmının su ürünlerinden karşı-lanması gerekliliği ortaya çıkmaya başlamıştır (TUİK, 2008).

Dünya’daki yetiştiricilik üretiminin %61’ iç sularda, %39’u ise denizlerde yapılmaktadır. Dünya su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde ise sırasıyla; Çin, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Filipinler, Güney Kore, Tayland, Japonya, Bangladeş ve Şili gelmekte olup, Çin tek başına dünyada yetiştirilen su ürünlerinin %61.24’ini üretmektedir. Ülkemiz ise 23. sırada olup, dünya yetiştiricilik üretiminin %0.21’ünü yetiştirmekte-dir (FAO, 2011).

Türkiye 2011 yılı su ürünleri üretimi bir ön-ceki yıla göre %7.73 artarak yaklaşık 703 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimin yaklaşık % 61.44’ü deniz balıklarından, %6.45’i diğer deniz ürünlerinden, % 5.27’i içsu ürünlerinden ve %26.83’ü yetiştiricilikten elde edilmiştir (TÜİK, 2012).

Ülkemizde ilk olarak 1970’li yıllarda yetiştiri-ciliğine başlanan gökkuşağı alabalığı (On-corhynchus mykiss) bugün bazı illerimizde 130 adet üretim tesisiyle gelişen ve yıllık üretimi 75 000 tonu aşan miktarlarıyla su ürünleri yetiştiriciliğinde lider bir tür konumuna gelmiştir. Ala-balık, yetiştiriciliği diğer balıklara nazaran daha kolay ve pazar durumu iyi ve uygun su kaynakla-rının da bulunması sebebiyle tesis sayısı ve üre-tim miktarı bakımından ilk sırada yer almaktadır (TUİK, 2008).

Isparta ili gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği bakımından son yıllarda gelişim göstermektedir. Isparta ilinde 2010 yılı itibariyle toplam 82 adet alabalık çiftliği bulunmaktadır. Bunun 54 adeti karada havuzlarda alabalık üretimi yaparken 28 adette kafeslerde alabalık üretimi yapılmaktadır. Bu alanlarda 1168 ton/yıl karada havuzlarda ve 3243 ton/yılda kafeslerde olmak üzere 4411 ton/yıl porsiyonluk üretim ve 64 000 000 adet/yıl yavru üretimi söz konusudur. Isparta ili Türkiye su ürünleri üretiminin %2,90’ını, Türkiye alaba-lık üretiminin ise %6,08’ini karşılamaktadır.

Göksu Kaynağı ise Isparta ili Sütçüler ilçe-sinde bağlı Çandır Köyü’nde bulunan Yazılı Kanyon Bölgesi’nden çıkan ve Karacaören I. Ba-raj Gölü’ne dökülen bir akarsumuzdur. Göksu Kaynağı üzerinde toplam 820 ton/yıl porsiyonluk alabalık ve 58 000 000 adet/yıl yavru alabalık üretim kapasitesine sahip 8 adet işletme bulun-maktadır. Bu bölge Isparta ilinde en yoğun ala-balık üretiminin yapıldığı bölgedir.

Artan bu tesis sayısı ve üretim miktarları ile birlikte de son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliği-nin olumsuz çeşitli potansiyel etkileri olduğu ve bu nedenle sınırlandırılması gerektiği ülkemizde de tartışılmaya başlanmıştır (Doyuk ve Çola-koğlu, 2004.). Su ürünleri yetiştiriciliğinin eko-lojiye olan etkisinin tam olarak tespit etmek, gü-nümüz çevre bilincinin arttığı bu zamanda önem kazanmıştır. Karada kurulu çiftliklerde yapılan akuakültür ile su ortamına çeşitli miktarlarda atıklar bırakılmaktadır.

Bu çalışmada Isparta Sütçüler ilçesi Çandır Köyü Yazılı Kanyon Bölgesindeki Göksu Kay-nağı üzerinde kurulu alabalık işletmelerinin dere suyuna olan etkilerinin fiziksel, kimyasal ve mik-robiyolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlan-mıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada Göksu Kaynağı üzerinde Yazılı Kanyon (37°28’26.90’’N-30°53’15.11’’E) ve dere sonu (37°26’43.00’’N-30°52’47.24’’E) olarak iki istasyon seçilmiştir (Şekil 1). Bu istasyonlarda fizikokimyasal ve mikrobiyolojik parametreler 2008 yılında aylık, 2009 yılında ise mevsimsel (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak ölçülmüştür. Ölçüm metotları aşağıda verilmiştir.

fisheriessciences-Trout-Aquaculture

Şekil 1. Çandır Göksu Kaynağı Üzerinde Kurulu Alabalık İşletmelerinden Görünütüler
Figure 1. Pictures from Trout Aquaculture Facility on the Source of Isparta Çandır Göksu

Fiziksel parametreler:

1- Sıcaklık: YSİ marka arazi seti ile arazide öl-çüm

2- pH: YSİ marka arazi seti ile arazide ölçüm

3-Türbidite(Bulanıklık): Hach marka türbidite-metre ile

4-Toplam askıda katı madde: Sabit tartım me-todu ile

5-Su Debisi: Akış ölçer metre ile

Kimyasal parametreler:

6-Çözünmüş O2 : YSİ marka arazi seti ile ara-zide ölçüm

7-Organik madde: Permanganat metodu ile tit-rimetrik tayin

8-KOİ: WTW Spectral Lab-12 spectrofotometre ile chromosulfuric acid oxidation, chromate de-termination fotometrik metod

9-BOİ: WTW Oxitap BOİ Cihazı ile

10-Orto- fosfat: WTW Spectral Lab-12 spectro-fotometre ile phosphormolybdenum blue foto-metrik metod

11-Toplam Fosfor:WTW Spectral Lab-12 spect-rofotometre ile phosphormolybdenum blue foto-metrik metod

12-Nitrit: WTW Spectral Lab-12 spectrofoto-metre ile griess reaction fotometrik metod

13-Nitrat: WTW Spectral Lab-12 spectrofoto-metre ile 2,6- dimethyl phenol fotometrik metod

14-Amonyum: WTW Spectral Lab-12 spectro-fotometre ile indophenol bule fotometrikmetod

Mikrobiyolojik parametreler:

Toplam Koliform: FDA/BAM (FDA's Bac-teriological Analytical Manual: 2002 Chapter-4)’e göre yapılmıştır. Örnekler Brillant Green Broth Agar (Merck) besiyerinde 37°C de 48 saat inkubasyona tabi tutulmuştur.

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri: FDA/BAM (FDA's Bacteriological Analytical Manual 2002 Chapter-4)’e göre yapılmıştır. PCA (Plate Count Agar, Merck) besiyeri kullanılmış olup, 37°C de 48 saat inkubasyona tabi tutul-muştur.

Verilerin Değerlendirilmesi ve İstatistiksel Analizler

Elde edilen bulgular, Avrupa Birliği Komis-yonunun balık sağlığının korunması için gerekli su kalitesi standartları direktifine (EC Directifi) ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kıta İçi Su Kaynakları Kriterlerine göre değerlendirilmiştir. SPSS 17 istatistik programı kullanılarak gerekli istatistiki analizler elde edilmiş ve istasyonlar arasındaki farklılıkların önem derecesinin tespiti için T testi yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Göksu Kaynağı üzerinde tespit edilen istas-yonlarda 2008 ve 2009 yıllarında ölçümü yapılan fizikokimyasal parametrelerin en düşük, en yük-sek ve ortalama değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Her parametre için 3 yıl boyunca ortalama 20 öl-çüm yapılmıştır.

fisheriessciences-important-parameters

Tablo 1. Göksu Kaynağı’nda ölçülen önemli parametrelerin en düşük, en yüksek ve ortalama değerleri
Table 1. Minimum, maximum and average values of important parameters of Spring Göksu

fisheriessciences-coliform-values

Tablo 2. Göksu Kaynağı toplam koliform değerleri
Table 2. Total coliform values of Spring Göksu

fisheriessciences-bacteria-values

Tablo 3. Göksu Kaynağı toplam bakteri değerleri
Table 3: Total bacteria values of Spring Göksu

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Su Ürün-leri Yönetmeliği’nde atık sularda bulunması ge-reken toplam koliform miktarı 70 EMS/100 mL olması gerekirken 1. İstasyonda Şubat, Mart, Ni-san, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında, 2. İstasyonda da yıl boyu normal li-mitlerin üzerinde olduğu ve Şehircilik ve Çevre Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre 1. İstasyon Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Hazi-ran, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında, 2. İstasyonda da yıl boyu 2. Sınıf su kalitesi özelliği göstermektedir.

Toplam bakteri de 1.istasyon ile 2.istasyon ve-rileri karşılaştırıldığında istasyonlar arası farkın önemli olduğu görülmüştür (p<0.05). Bu farkın alabalık işletmelerindeki üretim faaliyetlerinden kaynaklandığı kanaatine varılmıştır.

İki istasyon arasında oksijen, askıda katı madde, bulanıklık, sıcaklık, pH ve debi parametreleri için önemli bir farkın (p>0.05) olmadığı belirlenmiştir. Nitrit, nitrat, orta fosfat, toplam fosfor, organik madde, amonyum, BOİ, KOİ de-ğerlerinin ise 2. istasyonda yüksek olduğu belir-lenmiştir (p<0.05).

Çandır Göksu Kaynağı 2008 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve 2009 yılı Mart ayı verileri ilkbahar ola-rak, 2008 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve 2009 yılı Haziran ayı verileri yaz olarak, 2008 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve 2009 yılı Eylül ayı verileri sonbahar olarak, 2008 yılı Aralık, Ocak, Şubat ve 2009 yılı Aralık ayı verileri kış olarak değerlendirilmiştir. Göksu Kaynağı’nda 2 yıl bo-yunca tespit edilen sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH ve amonyum değerleri Şekil 3-4-5 ve 6’ da verilmiştir.

fisheriessciences-Work-space

Şekil 2. Çalışma Alanı
Figure 2. Work space

fisheriessciences-Temperature-parameters

Şekil 3. Göksu Kaynağı sıcaklık değerleri
Figure 3. Temperature parameters of Spring Göksu

fisheriessciences-Dissolved-oxygen

Şekil 4. Göksu Kaynağı çözünmüş oksijen de-ğerleri
Figure 4. Dissolved oxygen parameters of Spring Göksu

fisheriessciences-pH-parameters

Şekil 5. Göksu Kaynağı pH değerleri
Figure 5. pH parameters of Spring Göksu

fisheriessciences-Ammonium-parameters

Şekil 6. Göksu Kaynağı amonyum değerleri (mg/L)
Figure 6. Ammonium parameters of Spring Göksu (mg/L)

Avrupa Birliği Komisyonunun balık sağlığı-nın korunması için gerekli su kalitesi standartları direktiflerine (EC Direktifi) göre çözünmüş ok-sijen değerinin salmonidlerin bulunduğu sularda 6 mg/L ve cyprinidlerin bulunduğu sularda ise 4 mg/L den düşük olmaması gerektiği bildirilmiş-tir. Göksu Kaynağı’nda çözünmüş oksijen de-ğerleri her iki istasyonda da EC kriterlerine göre balık sağlığı açısından uygundur. Ayrıca Su Kir-liliği Kontrol Yönetmeliği Kıta İçi Su Kaynakları Kalite Kriterleri’ne göre çözünmüş oksijen değeri açısından, 1. istasyon ve 2. istasyon I. sınıf su kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 3).

EC Direktiflerine göre pH değerinin sularda salmonidler ve cyprinidler için 6–9 arasında ol-ması gerektiği bildirilmiştir. Göksu Kaynağında tespit edilen tüm pH değerleri bu aralıktadır ve EC kriterlerine göre balık sağlığı açısından her-hangi bir risk oluşturmamaktadır. 2. İstasyon ha-fif alkali karakterde olmasına rağmen her iki is-tasyonda pH değerleri açısından I. sınıf su kalite-sine sahiptir (Şekil 2). Ayrıca yine önemli fizik-sel su kalite kriterlerinden olan sıcaklıkta her iki istasyonda da normal ve balık sağlığı açısından uygun aralıklardadır. Ayrıca sıcaklık açısından her iki istasyonda I. sınıf su kalitesine sahiptir (Şekil 4).Sudaki amonyum, genel olarak azot içe-ren organik maddelerin parçalanması sonucu meydana gelen bir ara üründür ve organizmalar için önemli ölçüde toksik değildir (Egemen ve Sunlu, 1996). EC Direktiflerine göre amonyum (NH4) değerinin sularda salmonidler ve cypri-nidler için 1 mg/L ve aşağı değerlerde olması ge-rektiği bildirilmiştir. Çalışmamızda tespit edilen amonyum değerleri her iki istasyonda da 1 mg/L ‘nin altındadır ve Su Kirliliği Kontrol Yönetme-liği’ne göre amonyum içeriği açısından her iki istasyonda I. Sınıf su kalitesine sahiptir (Anonim, 2004) (Şekil 5).

Göksu Kaynağı’nda 2 yıl boyunca tespit edi-len bulanıklık, askıda katı madde, BOİ ve KOİ değerleri Şekil 7-8-9 ve 10’da verilmiştir.

fisheriessciences-Turbidite-parameters

Şekil 7.Göksu Kaynağı bulanıklık değerleri (NTU)
Figure 7. Turbidite parameters of Spring Göksu (NTU)

fisheriessciences-abeyance-solid

Şekil 8. Göksu Kaynağı askıda katı madde de-ğerleri (L/sn)
Figure 8. In abeyance solid matter parameters of Spring Göksu (L/sn)

fisheriessciences-parameters-Spring

Şekil 9. Göksu Kaynağı BOİ değerleri (mg/L)
Figure 9. BOİ parameters of Spring Göksu (mg/L)

fisheriessciences-parameters-Spring

Şekil 10. Göksu Kaynağı KOİ değerleri (mg/L)
Figure 10. KOİ parameters of Spring Göksu (mg/L)

Bulanıklık (Türbidite) ve askıda katı madde değerleri yıl boyunca düşük olmakla birlikte ha-vuz temizliğinin yapıldığı dönemlerde sınır de-ğerlerin üzerine çıktığı görülmüştür (Şekil 6 ve Şekil 7). Askıda katı madde değeri her iki istas-yonda Su Ürünleri Yönetmeliği Sulara Boşaltıla-bilecek Atıklar Tablosu’nda verilen değerden (200 mg/L) düşük değerdedir. BOİ değeri orga-nik kirliliğin önemli bir göstergesidir ve EC di-rektiflerine göre BOİ’nin salmonidlerin bulun-duğu sularda 3 mg/L O2 ve Cyprinidlerin bulun-duğu sularda ise 6 mg/L O2 değerinin aşılmaması gerektiği bildirilmiştir. Göksu Kaynağı’nda her iki istasyonda alabalık üretimine bağlı olarak ar-tış gösterdiği görülmüştür. BOİ değeri Su Kirli-liği Kontrol Yönetmeliği’ne göre her iki istas-yonda II. Sınıf özellik göstermektedir (Şekil 7). KOİ, kuvvetli kimyasal oksitleyicilerle doğal ve kirletici organik yükün parçalanması sırasında kullanılan oksijendir (Göksu, 2003). Göksu Kay-nağı’nda her iki istasyonda alabalık üretimine bağlı olarak KOİ değerleri arttığı görülmüştür. KOİ değeri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre her iki istasyonda II. Sınıf özellik göster-mektedir (Anonim, 2004).

Göksu Kaynağı’nda 2 yıl boyunca tespit edi-len debi, organik madde, nitrit ve nitrat değerleri Şekil 11-12-13 ve 14’de verilmiştir.

fisheriessciences-River-speeds

Şekil 11. Göksu Kaynağı debi değerleri (L/s)
Figure 11. River speeds parameters of Spring Göksu (L/s)

fisheriessciences-Organic-matter

Şekil 12. Göksu Kaynağı organik madde değerleri (mg/L)
Figure 12. Organic matter parameters of Spring Göksu

fisheriessciences-Nitrite-parameters

Şekil 13. Göksu Kaynağı nitrit değerleri (mg/L)
Figure 13. Nitrite parameters of Spring Göksu (mg/L)

fisheriessciences-parameters-Spring

Şekil 14. Göksu Kaynağı nitrat değerleri (mg/L)
Figure 14. Nitrate parameters of Spring Göksu (mg/L)

Göksu Kaynağı’nda debi değerleri balık üre-timi açısından son derece uygun değerlerde olup yıl boyu ortalama 1.istasyonda 1011 L/s ve 2.istasyonda ise 1279 L/s olarak ölçülmüştür (Şe-kil 10). Organik madde, su içerisinde bulunan bitki ve hayvan akalıntıları ile bunların metabolik artık ve salgılarından kaynaklanmaktadır (Göksu, 2003). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Alabalıklar İçin Su Kalitesi Kriterleri’nde orga-nik maddenin 31.6 mg/L’den fazla olmaması ge-rektiği bilidirlmiştir. Her iki istasyonda organik madde değerleri sınır değerin altında tespit edil-miştir (Şekil 11). EC Directiflerine göre nitrit (NO2) değerinin salmonidlerin bulunduğu sularda 0.01 mg/L ve cyprinidlerin bulunduğu sularda ise 0.03 mg/L değerlerine eşit veya bu değerlerden düşük olması gerektiği bildirilmiştir. Göksu Kay-nağında her iki istasyonun nitrit değerlerinin sal-monidler için önerilen 0.01 mg/L değerindenyüksek olduğu, belirlenmiştir. Ayrıca nitrit de-ğerleri açısından 1. İstasyon II. sınıf, 2. istasyon III. sınıf su kalitesine sahiptir. Nitrat değerleri açısından ise her iki istasyonda I. sınıf, su kalite-sine sahiptir (Anonim, 2004) (Şekil 12 ve Şekil 13).

Göksu Kaynağı’nda 2 yıl boyunca tespit edi-len toplam fosfor ve orto-fosfat değerleri Şekil 15- ve 16’da verilmiştir.

fisheriessciences-Total-phosphorus

Şekil 15. Göksu Kaynağı toplam fosfor değerleri (mg/L)
Figure 15. Total phosphorus parameters of Spring Göksu (mg/L)

fisheriessciences-Orto-phosphate

Şekil 16. Göksu Kaynağı orto-fosfat değerleri (mg/L)
Figure 16. Orto-phosphate parameters of Spring Göksu (mg/L)

Fosfor doğal suların verimliliği ve özelliklede balık gelişimi için önemlidir. Balıklar, fosforun küçük bir kısmını sudan sağlarken diğer büyük bölümünü yemden karşılamaktadır (Yıldırım ve Okumuş, 2004). Birinci istasyon toplam fosfor ve orto-fosfat parametreleri açısından Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre II. sınıf, 2. istasyon ise III. sınıf su kalitesine sahiptir (Anonim, 2004).

Sonuç

Sonuç olarak; Isparta Çandır Göksu Kaynağı üzerindeki işletmelerin fizikokimyasal ve mikro-biyolojik incelemeleri sonuncunda alabalık üre-timine bağlı olarak çeşitli etkilerin olduğu görül-mektedir. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürü-lebilirliği açısından alabalık işletmelerinin atıkla-rını kesinlikle dereye vermemeleri ve kaliteli yemleme ile çevreye duyarlı üretim yapmaları gerektiği belirlenmiştir.

References

Doyuk, S.A., Çolakoglu, F.A., (2004). Kirleticilerinsuürünlerineetkileri. TarimsalÇevreve Su Kirliligi. Ankara.

Egemen, Ö.,Sunlu, U., (1996). Su Kalitesi, EgeÜniversitesi Su ÜrünleriFakültesiYayin No:14, EgeÜniversitesiBasimeviBornova-Izmir.

FAO, (2011). Fishery statistics (Capture production) yearbook.

Göksu, M.Z.L., (2003). Su KirliligiDersKitabi. ÇukurovaÜniversitesi Su ÜrünleriFakültesiYayin No:7, 232s. Adana.

Anonim, (2004). Su KirliligiKontrolüYönetmeligi, ResmiGazete, 31 AralikCuma, 2004, Sayi: 25687.

TÜGEM, 2008. Su Ürünleri 2007 yiliÜretim, FiyatveÜretimDegeriistatistikleri, Su ÜrünleriIstatistikleriYayin No:7, Ankara.

TÜIK, 2012. Su ÜrünleriIstatistikleri.

Yildirim, Ö.,Okumus, I., (2004). MuglaIlinde Su ÜrünleriYetistiriciligiveTürkiye Su ÜrünleriYetistiriciligindekiYeri, EgeÜniversitesi Su ÜrünleriDergisi, 21: 361– 364.
Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Recommended Conferences
Post your comment

Share This Article

Flyer image
journal indexing image
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh