The macrobenthic (Oligocheta, Chironomidae, Amphipoda) fauna of Tahtali reservoir (Izmir)

Ayşe Taşdemir*, Seray Yıldız, Murat Özbek, M. Ruşen Ustaoğlu, Süleyman Balık

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

*Corresponding Author:
Ayşe TAŞDEMİR
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir -TÜRKİYE
Tel: (+90 232) 311 17 18
Fax: (+90 232) 388 36 85
E-mail: [email protected]
 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

In order to determine the benthic faunal composition of the Tahtal? Reservoir, which has al-most 23 km² surface area and is located in 40 km south of Izmir, samples were taken from three stations between May 2006 and April 2007 in monthly intervals. As a result of the study, 14 taxa were determined. Of the determined taxa, 4 species (Limnodrilus hoffmeisteri, Limno-drilus udekemianus, Aulodrilus pigueti, Dero digitata) belong to Annelida, 9 species (Chi-ronomus plumosus, Chironomus (Camptochironomus) tentans, Cryptocladopelma laccophila, Microchironomus tener, Polypedilum nubeculosum, Polypedilum (Tripodura) scalaenum, Cri-cotopus (Isocladius) intersectus, Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus, Procladius (Holotanypus) sp.) to Chironomidae and a species (Pontogammarus robustoides) belongs to Amphipoda. When the results were carried out quantitatively, 82% of the macrobenthic invertebrate fauna of the reservoir was represented by Chironomidae larvae. Similarly, 17% and 1% of the fauna were represented by Oligochaeta and Amphipoda specimens, respectively. Meanly, 452 ind/ m² were found on the bottom of the reservoir. Among the investigated stations, the richest one was the third station (53.33%) followed by the second (34.55%) and the first one (10.12%), respectively. The second station was the richest one (12 taxa) and followed by the third (10 taxa) and first (6 taxa) ones, qualitatively.

Keywords

Macrobenthic, Fauna, Tahtalı Reservoir, Izmir

Giriş

Son yıllarda suların ekolojik özellikleri, fiziko-kimyasal parametreleri ve bu özelliklerde meydana gelebilecek değişimlerin periyodik ola-rak izlenmesi, yani monitoring çalışmaları ilgi gören konular olmaktadır (Ustaoğlu ve ark., 2004).

Bu amaçla bentik omurgasız canlıların su kaynaklarınının çevre kalitesini belirleme ve iz-leme çalışmalarında kullanımı Avrupa’da giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun sebebi ise, bu canlıla-rın su kalitesini izleme çalışmalarında sağlamış oldukları kolaylıktır. Çeşitli kirlilik kaynaklarına çok çabuk tepki vermeleri, hemen her ortamda bulunmaları, toplanmaları ve sayımlarının kolay-lığı, cins bazen familya düzeyindeki kullanımla-rının yeterli olması, yaşam sürelerinin uzun ol-ması gibi özellikler bu canlıları tercih sebebi ha-line getirmiştir (Kazancı ve ark., 1997).

Tahtalı Baraj Gölü Havzası’nı oluşturan akar-sularda bugüne değin yapılmış olan çalışmalar dikkate alındığında, Özbek ve Ustaoğlu (1998), Ustaoğlu ve ark. (1995, 1998, 2005)’nın raporları dikkati çekmektedir. Söz konusu araştırmalarda, havzadaki akarsuların bentik omurgasızları üze-rine taksonomik araştırmalar yapılmıştır.

Bu çalışma ile Tahtalı Baraj Gölü’nün bentik kommunite yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında baraj gölü havzasını oluşturan akarsu sistemlerinde daha önceden yapılmış olan araştırmalar incelenmiş ve tespit edilen türlerin ne gibi değişim gösterdikleri de karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur.

Materyal ve Metot

Tahtalı Baraj Gölü’nde dağılım gösteren bentik organizmaları saptamak amacıyla Mayıs 2006 – Nisan 2007 tarihlerinde seçilen 3 istas-yondan aylık olarak örnekler toplanmıştır. Bunlar istasyon 1 Pompa önü (38°07’19” N-27°05’05” E), istasyon 2 Şaşal deresi ağzı (38°10’31” N-27°07’42” E) ve istasyon 3 Bulgurca deresi ağzı-dır (38°10’21” N-27°09’13” E) “Şekil 1”.

FisheriesSciences-Tahtali-Reservoir

Şekil 1. Tahtalı Baraj Gölü ve Örnek Toplanan İstasyonlar.
Figure 1. The Tahtalı Reservoir and the localities where the samplings were made.

Bentoz örnekleri 500 μm göz açıklığındaki el kepçeleri ve Ekman-Birge Grab ile toplanmıştır. Ekman-Birge Grab örnekleri daha sonra 500 μm göz açıklığındaki elekten geçirilerek arazide bir ön seçilime tabi tutulmuştur.

Arazi çalışması sırasında % 4’lük formolde fikse edilen biyolojik örnekler laboratuarda bol su ile yıkanıp ayıklandıktan sonra %70’lik alkole alınmıştır. Ayıklanan örneklerin preparasyonu yapıldıktan sonra stereomikroskop ve binoküler mikroskop kullanılarak tür tayinleri gerçekleşti-rilmiştir.

Sistematik gruplara göre sınıflandırılan bu materyallerin cins, tür ve alttür tayinlerinde, Oligochaeta için, Brinkhurst ve Jamieson (1971), Kathman ve Brinkhurst (1998), Sperber (1950), Timm (1999), Chironomidae için, Cranston (1982), Şahin (1991) Klink ve Moller Pillot (2003), Malacostraca için, Carauşu (1943) ve Carauşu ve ark. (1955)’dan yararlanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Tahtalı Baraj Gölü’nde yapılan bentik örnek-lemeler sonucunda, Annelida filumuna ait 2 fa-milyaya dahil 4, Arthropoda filumuna ait 2 fa-milyaya dahil 10 olmak üzere toplam 14 takson tespit edilmiştir. Bu türlerin sistematik konumları aşağıdaki gibidir.

PHYLUM: ANNELIDA

Classis: Oligochaetac

Ordo: Tubificida

Subordo: Tubificina

Familia: Tubificidae

Subfamilia: Tubificinae

Limnodrilus hoffmeisteri Claparede,1862

L.udekemianus Claparede,1862

Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914

Familia: Naididae

Dero digitata (Müller,1773)

PHYLUM: ARTHROPODA

Classis: Insecta

Ordo: Diptera

Familia: Chironomidae

Subfamilia: Chironominae

Tribus: Chironomini

Chironomus plumosus L., 1758

Chironomus (Camptochironomus) tentans Fabricius, 1805

Cryptocladopelma laccophila (Kieffer 1922)

Microchironomus tener (Kieffer 1918)

Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)

Polypedilum (Tripodura) scalaenum (Schrank 1803)

Subfamilia: Orthocladiinae

Cricotopus (Isocladius) intersectus (Staeger 1839)

Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus (Holmgren 1869)

Subfamilia: Tanypodinae

Procladius (Holotanypus) sp.

Subphylum: Crustacea

Classis: Malacostraca

Subclassis: Eumalacostraca

Superordo: Peracarida

Ordo: Amphipoda

Subordo: Gammaridea

Familia: Gammaridae

Pontogammarus robustoides (Sars, 1894)

Tespit edilen 14 taksonun istasyonlara göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir.

FisheriesSciences-determined-benthic-invertebrates

Tablo 1. Tahtalı Baraj Gölü’nde tespit edilen bentik omurgasızların istasyonlara göre dağılımları.
Table 1. Distribution of the determined benthic invertebrates at the stations in the Tahtalı Reservoir.

12 aylık inceleme sonucunda, Tahtalı Baraj Gölü’nün makrobentik omurgasız faunasının % 81.73’ünün Chironomidae, % 16.87’sinin Oligochaeta ve % 1.40’ının Amphipoda bireyleri tarafından temsil edildiği saptanmıştır “Tablo 2”. Tespit edilen bentik organizma gruplarının aylara göre birey sayıları ve oranları da tabloda veril-miştir. Buna göre, en fazla Oligochaeta bireyine Nisan, en fazla Chironomidae bireyine de Şubat aylarında rastlanmış olup, en az Oligochaeta bi-reyine Eylül, en az Chironomidae bireyine de Temmuz aylarında rastlanmıştır “Şekil 2”. Genel olarak bentozu oluşturan 3 grup içinde en fazla birey sayısına Chironomidae larvalarının ulaştığı ve bunu da Oligochaeta bireylerinin takip ettiği görülmektedir. Amphipoda bireylerinin ise di-ğerleriyle kıyaslandığında oldukça az sayıda bi-reyle temsil edildikleri dikkati çekmektedir. Bir yıllık inceleme sonucunda, bentozda en fazla bi-reyin tespit edildiği ay Şubat ayı olup, bunu Ocak ayı takip etmiştir “Şekil 2”.

FisheriesSciences-Monthly-populational-density

Şekil 2.Tahtalı Baraj Gölü’nün Dip Fauna Elemanlarının Aylık Populasyon Yoğunluğu ve Yüzdeleri (B.S: Birey sayısı).
Figure 2. Monthly populational density and percentages of benthic faunal elements of the Tahtalı Reservoir.

Tespit edilen bentik grupların istasyonlara göre dağılımları da Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre % 53.37’lik oranla Oligochaeta istasyon 2’de en fazla, % 3.33’lük oranla is-tasyon 1’de en düşük olarak tespit edilmiştir. Chironomidae familyası ise 3. istasyonda (% 57.04) en çok, 1. istasyonda (%11.69) en az olarak rapor edilmiştir “Tablo 2”.

FisheriesSciences-lower-right-side

Tablo 2. Grupların İstasyonlara Göre Yüzde Dağılımı (Yatay olarak: Her karenin sağ alt köşesindeki rakamlar) ve Her Bir Grubun İstasyonlardaki Yüzde Dağılımı (Dikey olarak: Her karenin sol üst köşesindeki rakamlar)
Table 2. Percentage of the groups according to the stations (Harizontally: The number at lower right side of the each cell) and Percentage of each group (Vertically: The number at left right upper side of the each cell).

Mayıs 2006 – Nisan 2007 tarihlerinde seçilen 3 istasyondan aylık olarak toplanan bentik ör-neklerin değerlendirilmesi sonucunda, Annelida filumuna ait 4, Arthropoda filumuna ait 10 (Chironomidae familyasına ait 9 takson, Amphipoda ordosuna ait 1 tür) olmak üzere top-lam 14 takson tespit edilmiştir.

Yapılan çalışma kantitatif açıdan değerlendi-rildiğinde; baraj Gölü’nün bentik faunasının % 82’sinin Chironomidae, % 17’sinin Oligochaeta ve % 1’inin Amphipoda bireyleri tarafından temsil edildiği ve metre karede 452 birey saptandığı tespit edilmiştir. İstasyonlar açısından değerlendirildiğinde, seçilen istasyonlar içerisinde en zengin 3., daha sonra 2. ve en fakir olanında 1. istasyon olduğu tespit edilmiştir “Tablo 2”. Bunun temel sebebi, 2. ve 3. istasyonlarda littoral bölgeden, 1. istasyonda ise profundal bölgeden örnekleme yapılmış olması olarak açıklanabilir. İlave olarak, 2. ve 3. istasyonlar nehir ağzı bölgeleri olduğu için, 1. istasyona oranla biyolojik açıdan hem kalitatif hem de kantitatif olarak daha zengin olmaları beklenmektedir. Bulunan sonuçlar da bunu des-teklemektedir. Baraj gölüne akan derelerin kendi aralarında kıyaslanmaları yapıldığında, Bulgurca Deresi’nin nutrient madde miktarı bakımından daha zengin olduğu tespit edilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da derenin ağız kısmında yer alan 3. istasyon bentik omurgasızlar bakımından en zengin istasyonu teşkil etmektedir.

İstasyonlar kalitatif olarak karşılaştırıldığında, en zengin istasyon 2. (12 takson),daha sonra 3. (10 takson) istasyon olup, 1. istasyon 6 taksonla son sırada yer almaktadır “Tablo 1”. Bunu da daha öncede açıkladığımız gibi 2. ve 3. istasyon-ların nehir ağızları, 1. istasyonunda göl içinden olmasıdır.

1993-1994 tarihleri arasında Tahtalı Baraj Havzası’nı oluşturan Gümüldür Deresi’nin Chironomidae faunası Ustaoğlu ve ark. (2005) tarafından incelenmiş olup, bu familyaya ait 10 takson bildirilmiştir. Her iki çalışma Chironomidae familyası açısından karşılaştırıldı-ğında, bulunan taksonlar arasında herhangi bir benzerlik görülmemektedir. Bunun sebepleri ara-sında, hem istasyon sayıları (ilk çalışma 10 istas-yon, ikinci çalışma 3 istasyon) hem de istasyon yerleri (Bulgurca deresi ağzı hariç) açısından farklılıklar sayılabilir. Nitekim ilk çalışmada daha çok dere örneklemesi yapıldığı için genelde akarsu biyotoplarına uyumlu türler daha fazla bulunmuştur (Orthocladiinae subfamilyasından 5 tür). Bu çalışmada tespit edilen Chironomidae familyası üyelerini tek tek ele alacak olursak; Chironomus plumosus; akarsu ve göllerin domi-nant bir türü olup, özellikle bitkili ve çamurlu biotopları tercih eden bir tür olup 3 istasyonda da tespit edilmiştir. Chironomus (C.) tentans; ge-nelde durgun sularda dağılım gösteren bu tür de Chironomus plumosus gibi 3 istasyonda da bu-lunmuştur. Cryptocladopelma laccophila; akarsu ve göllerin dip sedimentlerinde bulunan bu tür istasyon 2 ve 3’den rapor edilmiştir. Microchironomus tener; büyük ve yavaş akan, kumlu, ince organik sedimentli durgun sularda dağılım gösteren bu tür 3 istasyonda da tespit edilmiştir. Polypedilum nubeculosum; ötrofik suların dip kısımlarında bulunan bu türe 2. istas-yonda rastlanılmıştır. Polypedilum (T.) scalaenum; büyük akarsu, küçük dere ve çaylarda dağılım gösteren bu türede 3 istasyonda da rast-lanılmıştır. Cricotopus (I.) intersectus; durgun sularda bulunan bu tür sadece 2.istasyondan rapor edilmiştir. Psectrocladius (P.) limbatellus; tüm durgun ve akan sularda, ayrıca acı sularda da ya-şayan bu türe 3. istasyonda rastlanılmıştır. Procladius (Holotanypus) sp.; havuz, göl, dere ve akarsuların yavaş akan kısımlarında dağılım gösteren bu türede 3 istasyonda da rastlanılmıştır. Buna göre, tespit edilen tüm taksonlar bulunduk-ları habitatlar açısından uyum içindedirler.

Tahtalı Baraj Gölü’nde yapılan bentik örnek-lemeler neticesinde, Amphipoda’ya ait tek tür (P. robustoides) tespit edilmiştir. Tespit edilen bu tür, asıl olarak Karadeniz-Hazar bölgesinde dağı-lım gösteren karakteristik bir türdür. Son yıllarda Avrupa’daki nehir ve kanal sistemlerinin insan faaliyetleri ile birbirine bağlanması neticesinde, Karadeniz’e dökülen büyük nehirlerden giren bir istilacı türün Baltık Denizi’ne kadar ulaşabilme-sine olanak sağlamaktadır. Nitekim, P. robustoides türü de bu su yollarını oldukça başa-rılı bir şekilde kullanarak Almanya’daki nehirlere kadar ulaşmıştır (Jazdzevski, 1980; Bij De Vaate ve ark., 2002).

P. robustoides’in Türkiye’den birkaç kaydı bulunmaktadır (Mordukhai- Boltovskoi, 1964, Ustaoğlu ve ark., 2004, Özbek ve Ustaoğlu, 2005). Bu kayıtlara göre, P. robustoides türü Göller Yöresi ile Marmara Bölgesi’nde dağılım göstermektedir. Türün Ege Bölgesi’nde bugüne değin dağılım gösterdiğine dair herhangi bir kayıt bulunmamasının yanında, Tahtalı Baraj Hav-zası’nı oluşturan Gümüldür Deresi ve civarında baraj yapılmadan önceki yıllarda yapılan çalış-malarda da türe rastlanılamamıştır (Özbek ve Ustaoğlu, 1998). Bu durumda, P. robustoides tü-rünün baraj yapımından sonraki balık aşılamaları ile, muhtemelen de tatlısu levreği aşılaması sıra-sında, göle bilerek veya bilmeden taşındığı düşü-nülmektedir. Gölde yapılan 12 aylık arazi çalış-ması sırasında türün göle çok iyi adapte olduğu ve özellikle littoral zonda büyük bir populasyon oluşturduğu gözlemlenmiştir.

P. robustoides türünün gölde büyük bir populasyon oluşturmasının tatlısu levreği fingerlinklerinin beslenmesinde önemli rol oyna-dığı düşünülmektedir.

Baraj gölünde Oligoketlere ait 4 tür tespit edilmiş olup, bunlardan 3’ü Tubificidae familya-sına diğeri ise Naididae familyasına aittir. Baraj ortamları daha çok nehir sisteminin yavaş ve dur-gunlaşan habitatlarıdır ve akıntı fazla olmadığın-dan organik çöküntülerle birlikte kirlenme daha fazla olmaktadır. Tubificidae türlerinin böyle or-tamları tercih etmelerinden dolayı, çalışma böl-gesindeki şartlar onların yaşam şartlarına uygun-dur. Çalışmada Tubificidae familyasına dahil Limnodrilus genusu 2 türle temsil edilmiştir. Ku-zey Amerika’nın doğu kısmı bu genusun dağılım merkezidir (Timm, 1980). Bu genusun üyeleri kozmopolittir ve organik bakımdan zengin olan habitatlarda, hem lotik hem de lentik sularda bu-lunurlar. Bu genus üyelerinden; Limnodrilus hoffmeisteri türü, tatlısuların dip kısımlarında bulunur ve ötrofik şartların indikatörüdür. Gölle-rin littoral ve sublittoral bölgelerinde, akarsu ve havuzlarda en yaygın bulunan türlerden biridir. Ayrıca kaynaklarda ve körfezlerin tatlısu kısımla-rında da bulunur (Timm, 1970). Belki de, en te-miz ortamlardan yüksek derecede organik madde bakımından zengin bölgelere kadar yayılım gös-teren en yaygın türdür. Özellikle kirli ve zengin ortamların karakteristiğidir. Göllerde sublittoral ve profundal zonun üst kısımlarındaki sedimentlerde bulunur. Diğer bir tür olan Limnodrilus udekemianus, organik madde bakı-mından zengin habitatlardan oligotrofik habitat-lara kadar çeşitlilik gösteren kozmopolit bir tür-dür. Diğer Limnodrilus türleri kadar bol bulun-maz. Göller, akarsular, zaman zaman havuzların çamurlu ve çamurlu-kumlu ortamlarında ve daha az sıklıkta kaynaklarda bulunur (Timm, 1970).

Çalışmamızda Tubificidae familyasına ait tes-pit edilen diğer bir genus Aulodrilus’tur. Bu genus üyeleri kozmopolittirler ve (makul ölçü-lerde yeteri kadar organik maddenin sağlanabil-diği) ayrıca oksijen stoklarının iyi olduğu şart-larda bulunabilirler. Aulodrilus türleri aseksüel olarak ürerler ve çoğunlukla mezotrofik ya da yabani otlarla dolu istasyonlarda bulunurlar. Tüp içinde sedimente yapışık olarak bulunabilirler. Aulodrilus pigueti, kozmopolittir ve geniş var-yetedeki habitatlarda görülür. Tüp içinde yaşar. Çoğunlukla tatlısu formudur. Mesotrofik sular-daki bitkili ortamları ve balçık substratları tercih eder (Marchese, 1987).

Naididae familyasından tespit edilen genus Dero genusudur. Genellikle mukus salgılı ve ya-bancı maddelerden oluşmuş tüpler içinde yaşar-lar. Posteriorlarında bulunan solungaçları ile so lunum yaparlar. Üç altgenusa ayrılır. Çalışmada Dero altgenusuna ait türler tespit edilmiştir. Tes-pit ettiğimiz Dero digitata, kozmopolit bir türdür. Mukuslu tüp içinde yaşar. Tatlısu formudur. Littoral sınırlardaki sucul habitatlarda, kumlu, çamurlu ve kumlu-çamurlu substratta bulunur. Spiral hareketlerle yüzer. Göller Bölgesi’nde ya-pılan bir çalışmada Yıldız ve Balık (2005) türün daha çok baraj göllerinden tespit edilmesi, ayrıca Yıldız ve Balık (2006)’ın Topçam Baraj Gölü’nde yaptıkları bir çalışmada türün dominant ikinci tür olarak karşımıza çıkması bu türün ya-şama ortamı olarak daha çok insan eli ile yapıl-mış ortamları tercih ettiğini söylemek mümkün-dür.

Çalışma bölgesinde daha önce oligoketlerle ilgili ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır. Şentürk (1981), Oğlananası sulama barajından sadece Eiseniella ve Limnodrilus cinslerine ait bireylere rastlamış, ayrıntılı tür teşhisi yapılma-mıştır.

Sonuç

Bu çalışma ile, Tahtalı Barajının su tutma aşamasına gelmeden önceki faunası ile baraj ya-pımı sonrasındaki faunası karşılaştırılmıştır. Böylelikle barajın işletmeye açılmasından sonra bu su sisteminde meydana gelebilecek bölgesel biyo-ekolojik değişikliklere paralel olarak, bu değişikliklerin bölgesel faunanın kompozisyonu üzerine nasıl bir etki yaptığı da saptanmıştır.

Kaynaklar

Brinkhurst, R.O., Jamieson, B.G.M., (1971). Aquatic Oligocaeta of the World. University of Toronto Press, 860 pp.

Bij De Vaate, A., Jaźdźewski, K., Ketelaars, H.A.M., Gollasch, S., Van Der Velde, G., (2002). Geographical Patterns in Range Extension of Ponto- Caspian Macroinvertebrate Species in Europe, Cana-dian Journal of Fisheries and Aquatic Sci-ences, 59: 1159-1174, doi:10.1139/f02-098

Carauşu, S., (1943). Amphipodes de Roumanie, 1. Gammaridés de type Caspien, Institutul de Cercetari Piscicole al Romaniei, 1: 1-293.

Carauşu, S., Dobreanu, E., Manolache, C., (1955). Amphipoda forme salmastre şi de apa dulce. Fauna Republicii Populare Romine Crustacea, 4(4): 1-409.

Cranston, P. S., (1982). A key to the larvae of the British Orthocladiinae (Chironomidae), Freshwater Biological Association Scientific Publication No. 45, 152 pp.

Jaźdźewski, K., (1980). Range Extensions of some Gammaridean Species in European Inland Waters Caused by Human Activity, Crustaceana, 6: 84- 107

Kathman, R.D., Brinkhurst, R.O., (1998). Guide to the Freshwater Oligochaetes of North America, Aquatic Resources Center, Tennessee, USA, 264 pp.

Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., (1997). Akarsuların Çevre Kalitesi Yö-nünden Değerlendirilmesinde ve İzlen-mesinde Biyotik İndeks Yöntemi, Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: II, Ankara, 100 s.

Klink, A.G., Moller Pillot, H.K.M., (2003). Chironomidae larvae. Key to the Higher Taxa and Species of the Lowlands of Northwestern Europe. World Biodiversity Database, CD-ROM Series. Expert Center for Taxonomic Identification, University of Amsterdam.

Marchese, M. R., (1987). The ecology of some benthic oligochaeta from the parana River, Argentina, Hydrobiologia, 155: 209-214.

Mordukhai- Boltovskoi, P. D.,(1964). Caspian Fauna Beyond the Caspian Sea. Int. Revue ges, Hydrobiologia, 49: 139-176.

Özbek, M., Ustaoğlu, M. R., (1998). İzmir İli ve Civarı Tatlısu Amphipoda (Crustacea- Arthropoda) Faunası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15(3-4):211-231.

Özbek, M., Ustaoğlu, M. R., (2005). Göller Böl-gesi İçsularının Malacostraca (Crustacea- Arthropoda) Faunasının Taksonomik Açıdan İncelenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): 357-362.

Sperber, C., (1950). A Guide for the Determination of European Naididae, Zoology, Bidrag, Uppsala Bd, 29: 45-78.

Şahin, Y., (1991). Türkiye Chironomidae Potamofaunası, TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Proje No: TBAG-869, 88 s.

Şentürk, E., (1981). Gümüldür Deresi ile ona bağlı kaynak ve göletlerde yaşayan bentik faunanın sistematik ve ekolojik yönden araştırılması. Ege Üniversitesi Lisans Tezi, İzmir 30 s.

Timm, T., (1970). On The Fauna of Estonian Oligochaeta, Pedobiologia, 10: 52-78.

Timm, T., (1980). Distribution of Aquatic Oli-gochaetes. In R. O. Brinkhurst & D.G. Cook Eds, Aquatic oligochaeta Biology, plenum press, New York, p. 55-77.

Timm, T., (1999). A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s Handbooks 1, Estonian Academy Publishers, Tartu- Tallinn, 208 pp.

Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Sarı, H. M., Özbek, M., (1995). Tahtalı Baraj Havzasının (Gü-müldür- İzmir) Mollusca Faunası. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ankara, 473- 482.

Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Sarı, H. M., Özbek, M.,(1998). Tahtalı Baraj Havzasının (Gü-müldür- İzmir) Hirudinea Faunası, Ege Üni-versitesi Su Ürünleri Dergisi, 15(12): 111-116.

Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Özbek, M., Taşdemir, A., Yıldız, S., (2004). Benthic Invertebrate Fauna of Buldan Reservoir (Denizli), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(1-2): 139-141.

Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Taşdemir, A., (2005). Chironomidae Fauna (Diptera-Insecta) of Gümüldür Stream (Izmir). Turkish Journal of Zoology, 29(3): 269-275.

Yıldız, S., Balık, S., (2005). The Oligochaeta (Annelida) Fauna of the Inland Waters in the Lake District (Turkey). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2): 165-172.

Yıldız, S., Balık, S., (2006). The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Topçam Dam-Lake (Aydın-Turkey), Turkish Journal of Zoology, 30(1): 83-89.

Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Flyer image
journal indexing image

Share This Article

tempobet

tempobet giriş

tempobet giriş

tempobet giris link tipobet 365 tipobet imajbet 854 süpertotobet yeni giriş
https://wowcappadocia.com
https://cappadocia-hotels.com
https://balloon-rides.net

https://paperio-live.com

rolex replica

https://agario.red

https://naughtyworms.com

Vaporesso
Smok
Who sells the best replica watches ?