Reach Us +44 1625708989

Using of the natural zeolite clinoptilolite in transporta-tion of fingerling trout (Oncorynchus mykiss, W., 1792)

Meryem Öz*, Dilek Şahin, Orhan Aral

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sinop

*Corresponding Author:
Meryem ÖZ
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 57000 Akliman/SİNOP -TÜRKİYE
Tel: (00 90 368) 287 62 65
Faks: (00 90 368) 287 62 55
E-mail: [email protected]
 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

One of the most important problems in live transport systems is ammonia accumulation be-cause of indicating harmful action. In removing nitrogenous compounds from aquatic envi-ronment, zeolites of clinoptilolite species which have the capacity of holding ammonium nearly 90% of measurement have attracted attention as an economic and efficient material. Cli-noptilolite has unique features such as ion exchange, adsorbing, molecular sieve, dehydration and catalysis which is a mineral having an infrastructure of being used as a regulator of some water parameters in aquaculture efficiently and economically. The aim of this study, the effect of ammonium sorption by the natural zeolite clinoptilolite ((Na0.5 K2.5) (Ca1.0 Mg0.5) (Al6, Si30) O72. 24 H2O) in transportation of fingerling trout (average 5.5 g±0.01) is investigated. The experiment was carried out with three groups and triplicate in polyethylene bags (Control 0 g/l, Group I 7 g/l, Group II 14 g/l clinoptilolite). Water/oxygen rate was 1/4, temperature was 16 °C. Water parameters was recorded at the end of the experiment and ammonium sorption by clinoptilolite treatments were significantly (p

Key words

Fingerling trout, Clinoptilolite, Transportation, Ammonium sorption

Giriş

Yemeklik ve süs balığı üretiminde canlı balık nakli, önemli işlemlerden birisi olup bu işlem ye-tiştiriciliğin başarısını doğrudan etkilemektedir. Yetiştiriciliği yapılan balıklar arasında ilk sıra-larda yer alan gökkuşağı alabalıkları, yavru dö-nemlerinde semirtilecekleri ortamlara taşınırken kapalı sistemlerden faydalanılmaktadır. Bu amaçla polietilen torbalar sıkça kullanılmaktadır. Bu torbalarda su/oksijen/balık arasındaki denge-nin korunması başarılı bir nakil yapılabilmesi için zorunludur (Berka, 1986).

Canlı balık nakli süresince, toplam amonyak azotu (TAN) dikkat edilmesi gereken en önemli unsurdur. Taşıma suyunda toplam amonyak azotu, pH ve sıcaklığa bağlı olarak birbirine dö-nüşebilen 2 ayrı biçimde (iyonize olmamış amonyak (NH3) ve amonyum iyonu (NH4+)) bu-lunmaktadır. İyonize olmamış amonyak (NH3) 0.2 mg/l gibi düşük dozlarda bile balıklar için za-rarlı etki göstermektedir. Bu değer, 1.4 mg/l ve üzerindeki değerlere ulaştığında ise öldürücü et-kiye sahiptir (Swann, 1993; Boyd ve Tucker, 1998). Transfer suyunda amonyak birikiminin önlenebilmesi için genellikle 2 ayrı metot uygu-lanabilir. Buz, anestetik maddeler, tuz gibi uygu-lamalar ile metabolizmanın yavaşlatılarak balık-larda amonyak boşaltımının azaltılması veya ba-lıklar tarafından bırakılan amonyağı salındıktan sonra birikiminin önlenmesi şeklinde yapılabilir (Lim ve ark., 2003).

Balıktan salınan amonyağın ortamdan uzak-laştırılabilmesi için doğal bir ürün olması, balık-lar üzerinde zararlı etkisi olmaması, ekonomikliği gibi sebeplerden dolayı klinoptilolit türü zeolitler bu konuda olumlu neticeler göstermiştir. Canlı balık naklinde en önemli problemlerden biri olan amonyak birikiminin önlenebilmesi için iyon de-ğişimi ve adsorbsiyon gibi özelliklere sahip olan klinoptilolit çeşitli bilimsel araştırmalara konu olmuştur.

Zeolitlerin atık sudan amonyum uzaklaştırma kapasitesi zeolit türüne (mordenit, klinoptilolit, eriyonit, şabazit gibi), zeolitin partikül büyüklü-ğüne ve atık suyun anyon-katyon kompozisyo-nuna bağlı olarak değişebilir. Bu kapasite, zeolitin kafes yapısında bulunan silisyum (Si+4), alüminyum (Al+3) oranıyla da ilgilidir (Nguyen ve Tanner, 1998).

Bu bağlamda, ülkemiz zeolitlerinin amonyum tutma özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlan-ması amacıyla, farklı balık türleri ve farklı ortam koşullarında (pH, O2, sıcaklık vb.) gerçekleştiri-lecek araştırmalara ihtiyaç olduğu belirtilmekte-dir. Yapılacak bu araştırmalar neticesinde, hem ülkemizde oldukça bol miktarda rezervi tespit edilen zeolitlerin değerlendirilmesine hem de ba-lık yetiştiriciliğine, olumlu katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.

Bu denemede, amonyum (NH4) tutucu olarak canlı alabalık nakil poşetlerinde Türkiye klinoptiloliti kullanılarak su parametreleri üzerine yaptığı etkiler incelenmiştir.

Materyal ve Metot

Bu çalışmadaki amaç yavru alabalık taşımacı-lığında farklı miktarlardaki klinoptilolitin canlı balık taşıma suyundaki amonyumu azaltması üze-rine etkisinin incelenmesidir. Denemede, her bir taşıma poşetinde ortalama ağırlığı 5.5 g’lık 25 adet balık olacak şekilde toplam 225 adet alabalık yavrusu kullanılmıştır (Şekil 1).

fisheriessciences-Fingerling-trout

Şekil 1. Yavru alabalıklardan genel bir görünüm (Orijinal)
Figure 1. Fingerling trout (Original)

Deneme, 3 tekerrürlü 3 grup (Kontrol 0 g/l, Grup I 7 g/l, Grup II 14 g/l klinoptilolit) üzerin-den polietilen taşıma poşetleri kullanılarak yürü-tülmüştür. Denemede kullanılan klinoptilolit po-şetlere ilave edilmeden önce bol su ile bulanıklığı giderilinceye kadar yıkanmış ve 105°C’de kuru-tulmuştur. Deneme gruplarında her l’ye 7 ve 14 g olacak biçimde sırasıyla toplam 21 ve 42 g klinoptilolit gözenekli tül torbalar içerisinde po-şetlere yerleştirilmiştir (Şekil 2).

fisheriessciences-Zeolite-experiment

Şekil 2. Denemede kullanılan zeolit türü (Klinoptilolit, 1-3 mm.)
Figure 2. Zeolite in experiment (Clinoptilolite, 1-3mm)

Her bir deneme poşetinde 3 l su kullanılmıştır. Bu aşamada dijital termometre ile su sıcaklığı, WTW portatif oksijenmetre ile oksijen ve WTW portatif pHmetre ile pH değerleri ölçülmüştür. Sudaki amonyum miktarı 0.010-3.00 Merck NH4- N Test kitleri yardımıyla Her גios Termospekronic marka spektrofotometre cihazında ölçülmüş ve absorbansları saptanmıştır. Kalibrasyon grafiğinden yararlanarak suda kalan NH4-N miktarı belirlenmiştir. Gruplara ait bütün ölçüm sonuçları arasındaki farkların, önemli olup olmadığı istatistiki metodlar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, varyans analizleri için Anova testi uygulanmıştır (Zar, 1984). Poşetlere su, balık ve klinoptilolit yerleştirildikten sonra saf oksijen basılmış ve poşetlerin ağzı kapatılarak deneme başlatılmıştır. Taşıma poşetlerinde su/saf oksijen oranı 1/4 olacak şekilde ayarlanmıştır (Şekil 3).

fisheriessciences-Experiment-mechanism

Şekil 3. Deneme düzeneği
Figure 3. Experiment mechanism

Bulgular ve Tartışma

Yavru alabalık taşımacılığında farklı miktarlardaki klinoptilolitin canlı balık taşıma suyundaki amonyumu azaltması üzerine etkisinin incelendiği ve su sıcaklığının 16°C’ de sabitlendiği bu çalışmanın başlangıcında (Tablo 1) ve 30 saatlik deneme süresi sonunda (Tablo 2) çeşitli su parametreleri ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Sudaki amonyum miktarı 0.010-3.00 Merck NH4 +-N Test kitleri yardımıyla Her גios Termospekronic marka spektrofotometre cihazında ölçülmüş ve absorbansları saptanmıştır. Kalibrasyon grafiğinden yararlanarak suda kalan NH4 +-N miktarı belirlenmiştir.

fisheriessciences-Water-quality-data

Tablo 1. Deneme Başında Kaydedilen Su Parametreleri
Table 1. Water quality data in beginning of experiment

fisheriessciences-end-experiment

Tablo 2. Deneme Sonunda Kaydedilen Su Parametreleri
Table 2. Water quality data in the end of experiment

Deneme sonunda Kontrol grubu ile farklı oranlarda klinoptilolit eklenen gruplar arasında amonyum tutumu açısından istatistiksel olarak farkın önemli olduğu (p<0.05) belirlenmiştir.

Yavru alabalık taşımacılığında farklı miktar-lardaki klinoptilolitin canlı balık taşıma suyun-daki amonyumu azaltması üzerine etkisinin in-celendiği bu çalışmanın sonunda, kontrol grubu ile farklı oranlarda klinoptilolit eklenen gruplar arasındaki amonyum tutumunun istatistiksel ola-rak önemli derecede farklı olduğu (p<0.05) be-lirlenmiştir. Yaşama oranı tüm gruplarda %100 olarak tespit edilmiştir.

Bower ve Turner (1982), canlı balık taşımacı-lığında poşetlerin 0, 10, 20 ve 40 g/l klinoptilolit yerleştirmiş ve 24 saat sonunda 40 g/l klinoptilolitli grupta amonyum miktarı 0.25 mg/l, kontrol grubunda (0g/l klinoptilolit) ise 3.6 mg/l olarak tespit edilmiştir

Hutchinson (1984) yaptığı çalışmada, alabalık yavrularını taşımak için litreye 10 g klinoptilolit yerleştirmiş ve klinoptilolit yerleştirilmeyen grupların yerleştirilenlere göre 1:3 oranında amonyumu daha iyi tuttuğunu belirlemiştir. Ay-rıca balık ölümünün klinoptilolitli torbalarda mi-nimum düzeyde olduğunu da bildirmiştir.

Singh ve ark. (2004), sazan yavrularının taşı-macılığında 0, 7, 14, 21 ve 28 g/l zeolit kullanmış ve 48 saat sonunda 7 g/l zeolit eklediği deneme grubunun amonyağı 0.052 mg/l oranında tuttu-ğunu ve yine bu grupta yaşam oranının %100 ol-duğunu tespit etmişlerdir.

Denemede elde edilen veriler neticesinde, yavru alabalık taşıma poşetlerinde klinoptilolit kullanımının su parametrelerinin korunmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Litreye 7 gram zeolit eklenen Grup I ile litreye 14 gram zeolit eklenen Grup II arasında istatistiki açıdan fark çıkmamasından (p>0.05) dolayı bu deneme ko-şullarında zeolitin katılım miktarının optimum 7 g/l olmasının yeterli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 30 saatlik deneme süresince ölüm oranı- nın tüm gruplarda % 0 olması, daha fazla stok-lama yapılabileceği izlenimini uyandırmıştır.

References

Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Recommended Conferences
Post your comment

Share This Article

Flyer image
journal indexing image
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh