Reach Us +44-7482876202

GÖRGÜŞAN ÇAYI VE GEBAN DERESİ (ELAZIĞ - TÜRKİYE) ZOOPLANKTONU

Necla Ipek, Serap Saler*

Firat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Elazig

Corresponding Author:
Serap SALER
Firat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 23119, Elazig-TÜRKIYE
Tel: (+90 424) 237 00 00
Fax: (+90 424) 238 62 87
E-mail: [email protected]
 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

Samples were taken monthly from Gorgusan Stream and Geban Stream between November 2010 – October 2011 for determining the zooplankton fauna and observing their seasonal distribution from 3 stations. At the end of the study 23 species from Rotifera, 7 species from Cladocera and 2 species from Copepoda were observed. And also some chemical and physical parameters as pH, dissolved oxygen, water temperature were determined and found to be in suitable values for zooplankton life.

Keywords

Rotifera, Cladocera, Copepoda, Gorgusan Stream, Geban Stream, Seasonal Variation

Giris

Su kütlelerinin tümü fiziksel, kimyasal ve bi-yolojik özelliklerine göre çesitli biyotoplar olus-tururlar. Herhangi bir ekosistem içinde bulunan organizmalar, o ekosistemin verimliligini belirler. Bu nedenle akuatik bir ortamin verimliligini an-lamak için o ortamdaki biyomasin iyi tetkik edi-lip bilinmesi gerekir (Sen,1987).

Bazi zooplanktonik organizmalar su kalitesi, ötrofikasyon ve sularin kirlenme düzeylerinin in-dikatör organizmalari olup sucul besin zincirinin de önemli bir halkasidir (Saksena, 1987). Günü-müze kadar yurdumuz iç sularinda zooplankton tür çesitliligi ve dagilimini incelemeye yönelik çok sayida arastirma yapilmistir. Bunlar daha çok iç sularda özellikle baraj gölleri, göller ve gölet-lerde yapilan çalismalar olup, akarsularda yapilan çalismalar ise sinirli sayida kalmistir. Özdemir ve Sen (1994), Haringet Çayi; Sen ve Özdemir (1994), Keban Baraj Gölü; Ustaoglu vd. (1996), Gümüldür Deresi; Göksu vd. (1997), Seyhan Nehri; Saler vd. (2000), Firat Nehri Kömürhan Bölgesi; Saler ve Sen (2001), Zikkim Deresi; Bozkurt vd. (2002), Asi Nehri; Tellioglu ve Sen (2002), Hazar Gölü; Akbulut ve Yildiz (2005), Firat Nehri; Tellioglu ve Akman (2007), Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi; Ipek ve Saler (2008), Seli Çayi; Saler vd.(2010), Karakaya Baraj Gölü Battalgazi Bölgesi; Saler vd.(2011), Kürk Çayi; Saler vd.(2011), Peri Çayi’nda yapmis olduklari çalismalar çesitli akarsularimizda yapilan bazi zooplankton çalismalarindandir.

Yurdumuz iç sularinda özellikle Dogu Ana-dolu bölgesinde, yasayan Copepoda ve Cladocera hakkinda yapilmis çalismalar kisitli kalmis ge-nellikle yapilan çalismalar daha bati bölgelerdeki göl ve akarsu ekosistemini hedefleyen çalismalar olmustur. Çalisma alanini olusturan Dogu Ana-dolu bölgesinde Çesitli baraj gölü, göl ve akar-sularinda, Tokat (1976), Hazar Gölü; Akil ve Sen (1995); Cip Baraj Gölü; Gündüz (1997), yurdu-muz iç sularinda teshis edilmis Cladocera türle-rinin kontrol listesini, Saler ve Sen (2000), Cip Baraj Gölü; Tellioglu ve Sen (2001), Hazar Gölü; Saler (2001, 2004), Keban Baraj Gölü’nün Gülüskür ve Çemisgezek Bölgesi; Saler ve Sen (2002), Tadim Göleti; Bekleyen (2003), Göksu Baraj Gölü (Diyarbakir) zooplanktonunu; Tellioglu ve Yilmaztürk (2005), Keban Baraj Gölü; Ustaoglu (2004, yurdumuz iç sularinda tanimlanan zooplankton türlerinin kontrol listelerini; Saler ve Ipek (2009), Seli Çayi Cladocera ve Copepoda faunasi üzerine taksonomik birer çalisma yapmistir. Özellikle Dogu Anadolu Bölgesi’nin zooplankton faunasini tespit etmek için yapilan çalismalar oldukça azdir. Bu çalisma ile akarsularimizda yapilan çalismalara katki saglamasi amaciyla ayrica Görgüsan Çayi’nda ve Geban Deresi’nde daha önce yapilan herhangi bir zooplankton çalismasina rastlanilmamasi, bu arastirmanin önemini artirmistir. Bu çalisma ile Görgüsan Çayi’nin ve Geban Deresi’nin zooplankton faunasi ve mevsimsel degisiminin tespit edilmesi amaçlanmistir.

Materyal ve Metot

Arastirmanin yapildigi Görgüsan Çayi Ela-zig’a 28 km uzaklikta olan Kepektas Köyünden geçip Kepektas sulama Göleti’yle birlesmektedir. Geban Deresi Elazig’a 35 km uzaklikta Bingöl karayolu üzerinde Mastar Dagindan dogup Keban Baraji’na dökülmektedir.

Görgüsan Çayi ve Geban Deresi’nde ki zoop-lanktonik organizmalari tespit etmek amaciyla Kasim 2010 – Ekim 2011 tarihleri arasinda çayi ve dereyi en iyi temsil eden 3’er istasyondan ay-lik örnekler alinmistir. Istasyonlara ait koordi-natlar Tablo 1’ de verilmistir.

FisheriesSciences-Coordinates-stations

Tablo1. Görgüsan Çayi ve Geban Deresi’ndeki istasyonlarin koordinatlari
Table 1. Coordinates of stations in Görgüsan Stream and Geban Stream

Zooplankton örnekleri, göz açikligi 55 μm olan standart plankton kepçesiyle alinip, 250 ml’lik kavanozlara konularak % 4’lük formalde-hit ile korunmustur. Zooplankton örnekleri, Leitz marka ters mikroskop altinda incelenerek ve Ed-mondson (1959), Scourfield ve Hardig (1966), Dussart (1969), Kolisko (1974), Koste (1978 a, b), Telesh (1986), Dumont ve De Ridder (1987) eserlerinden faydalanilarak tür teshisleri yapil-mistir.

Arastirma süresince her örnek aliminda istas-yonlardaki sicaklik, çözünmüs oksijen ve pH de-gerleri örnekleme sirasinda arazide ölçülmüstür. Su sicakligi ve çözünmüs oksijen Oxi 315i/SET marka oksijenmetre, pH degeri ise Lamotte (pH 5-WC) marka pH metre ile ölçülmüstür.

Bulgular ve Tartisma

Görgüsan Çayi’nda yapilan arastirma sonu-cunda Rotifera’ya ait 20 tür, Cladocera’ya ait 6 tür, Copepoda’ya ait 2 tür, Geban Deresi’nde ise Rotifera’ya ait 16 tür, Cladocera’ya ait 4 tür ve Copepoda’ya ait 2 tür teshis edilmistir (Tablo 2). Görgüsan Çayi ve Geban Deresi’ndeki zoop-lankton türlerinin istasyonlara ve mevsimlere göre dagilimlari Tablo 3 ve 4’de, sudaki bazi fi-ziksel ve kimyasal parametreler ise Tablo 5 ve 6’da verilmistir.

FisheriesSciences-Zooplankton-species-recorded

Tablo 2. Görgüsan Çayi ve Geban Deresi’nde Tespit Edilen Zooplankton Türleri
Table 2. Zooplankton species recorded in Gorgusan Stream and Geban Stream

Görgüsan Çayi’nda, zooplankton tür çesitlili-ginin en çok oldugu dönem ilkbahar ve sonbahar olurken, en az ise kis mevsiminde oldugu tespit edilmistir. En çok tür ilkbaharda 1. istasyonda (19 tür) bulunurken en az tür ise Kisin 3. istas-yonda (7 tür) tespit edilmistir. Rotifera’dan Ke-ratella cochlearis ve Polyarthra dolichoptera ça-lisma süresince her mevsim her istasyonda en çok bulunan tür olurken Ascomorpha ovalis ise sa-dece sonbahar ve ilkbaharda bir istasyonda kay-dedilerek en az bulunan tür oldugu belirlenmistir. Cladosera’dan Bosmina longirostris ve Co-pepoda’dan Cyclops vicinus bütün mevsimlerde farkli istasyonlarda bol miktarda bulunan türler olmuslardir (Tablo 3).

FisheriesSciences-Seasonal-distribution-zooplankton

Tablo 3. Görgüsan Çayi’nda Bulunan Zooplankton Türlerinin Istasyonlara Göre Mevsimsel Dagilimi
Table 3. Seasonal distribution of zooplankton species in each station in Gorgusan Stream

Geban Deresi’ndeki zooplankton tür çesitlili-ginin en çok oldugu dönem ilkbahar olurken, en az ise kis mevsiminde oldugu tespit edilmistir. En çok tür ilkbaharda 3. istasyonda (16 tür) bulunur-ken en az tür ise kisin 1. ve 3. istasyonda (3 tür) tespit edilmistir. Rotifera’dan Keratella cochlea-ris ve Polyarthra dolichoptera çalisma süresince her mevsim, her istasyonda en çok bulunan tür olurken Cephalodella forficula ise sadece sonba-har ve ilkbaharda bir istasyonda kaydedilerek en az bulunan tür oldugu belirlenmistir. Clado-cera’dan Bosmina longirostris ve Daphnia lon-gispina Copepoda’dan Cyclops vicinus bütün mevsimlerde farkli istasyonlarda bol miktarda bulunan türler olduklari belirlenmistir (Tablo 4).

FisheriesSciences-station-Geban-Stream

Tablo 4. Geban Deresi’nde Bulunan Zooplankton Türlerinin Istasyonlara Göre Mevsimsel Dagilimi
Table 4. Seasonal distribution of zooplankton species in each station in Geban Stream

Görgüsan Çayi’nda su sicakligi 8.3 -24.5 oC arasinda, çözünmüs oksijen 7.1- 10.7 mg/l ve pH 6.8-7.9 arasinda degisim gösterdigi tespit edilmis-tir (Tablo5).

FisheriesSciences-Monthly-values-temperature

Tablo 5. Görgüsan Çayi’nda kaydedilen Sicaklik, Çözünmüs Oksijen ve pH in Aylik Degerleri
Table 5. Monthly values of temperature, dissolved oxygen and pH recorded in Gorgusan Stream

Geban Dere’sinde su sicakligi 7.7 – 22.5 oC arasinda, çözünmüs oksijen 7.4- 11.3 mg/l ve pH 6.7-7.6 arasinda degisim gösterdigi tespit edilmis-tir (Tablo 6).

FisheriesSciences-dissolved-oxygen-pH

Tablo 6. Geban Deresi’nde kaydedilen Sicaklik, Çözünmüs Oksijen ve pH in Aylik Degerleri
Table 6. Monthly values of temperature, dissolved oxygen and pH recorded in Geban Stream

Görgüsan Çayi’nda Kasim 2010 - Ekim 2011 tarihleri arasinda yapilan ve toplam 28 zoop-lankton türünün teshis edildigi çalismada, 20 tür ile Rotifera’nin baskin grubu olusturdugu tespit edilmistir. Geban Deresi’nde Kasim 2010 - Ekim 2011 tarihleri arasinda yapilan ve toplam 22 zo-oplankton türünün teshis edildigi çalismada, 16 tür ile Rotifera’nin baskin grubu olusturarak Ro-tifera’nin her mevsim gözlenen türler oldugu tes-pit edilmistir. Çayda ve derede kaydedilen zoop-lankton türleri Ustaoglu (2004)‘nun Türkiye iç sulari zooplankton kontrol listesinde de bildirilen türlerdendir.

Devol (1981), düsük oksijen içeren sularin zooplankton dagilimini, üremesini ve gelisimini etkiledigini, ayrica tatli sularda 5 mg/l’nin altinda çözünmüs oksijen içeren sularda zooplanktonun gelisiminin engellendigini belirtmistir. Görgüsan Çayi’nda ve Geban Deresi’nde bu degerin üze-rinde çözünmüs oksijen kaydedilmesi çayin ve derenin zooplankton için uygun bir ortam oldu-gunu düsündürmektedir. Zooplankton dagili-minda pH’ in önemli derecede etkili oldugu ve yogunluk bakimindan alkali sinirinin pH 8.5 ol-dugu bildirilmektedir (Berzins ve Pejler, 1987). Görgüsan Çayi’nda pH degeri 6.8 -7.9, Geban Deresi’nde 6.7-7.6 arasinda degisim göstermistir.

Sicaklik rotifer dagilimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Koliso (1974), ortam sicakli-ginin artisina paralel olarak Rotifer türlerinin embiryonel gelisme zamanlarinin kisaldigini ve buna bagli olarak da çok kisa bir sürede hizla ço-galdiklari bilinmektedir.Bu paralelde Özdemir ve Sen (1994), Haringet Çayi’nda yaptiklari çalismada tüm zooplankton içinde Roti-fera’nin daha yogun olarak kaydedildigini bildirmislerdir. Ayni arastiricilar Haringet Çayi’nda, zooplankton tür çesitliliginde ilkba-harda artis kaydedildigini belirtmislerdir (Öz-demir ve Sen 1994).Bizim yatigimiz çalisma-mizda da zooplankton tür çesitliliginin ilkbaharda fazla olmasiyla benzerlik göstermektedir.

Saler vd. (2000) Firat Nehri’nde, Saler ve Sen (2001) Zikkim Deresi’nde, Tellioglu ve Yilmaztürk (2005)’ün Keban Baraj Gölü Per-tek bölgesinde, Tellioglu ve Akman (2007)’nin Keban Baraj Gölü Pertek bölgesinde ,Ipek ve Saler (2008) Seli Çayi’nda ayrica Saler vd.(2008)’nin Kürk Çayi’nda, Saler ve Ipek (2009)’in Seli Çayi’nda,Saler vd.(2008)’nin Kürk Çayi’nda ve Saler vd.(2011)’nin Peri Çayi’da yaptiklari çalismalarda zooplankton türlerinin genellikle ilkbaharda artis gösterdigini kis mevsimin de ise en az sayida olduklarini tes-pit etmislerdir. Zikkim Deresi (Saler vd. 2001) ve Firat Nehri’nde (Saler ve Sen 2000), Ipek ve Saler (2008) Seli Çayi’nda, Saler vd. (2008)’nin Kürk Çayi’nda, Saler vd. (2011)’nin Peri Çayi’da yaptiklari çalismalarda Rotifera’nin ortaya çikis sikligi bakimindan en önemli türün Keratella cochlearis ve Polyarthra dolichoptera olmasi Görgüsan Çayi ve Geban Deresi’ndeki çalismalarimiz ile birbirini desteklemektedir. Tellioglu ve Yilmaztürk (2005)’ün Keban Baraj Gölü Pertek bölgesindeki, Saler ve Ipek (2009)’in Seli Çayi’nda yaptiklari çalismalarinda yaygin olarak Bosmina longirostris, Cyclops vicinus, Acanthodiaptomus denticornis türlerini bulmalari Görgüsan Çayi ve GebanDeresi’ndeki bulgularla örtüsmektedir.

Ayrica, Bekleyen (2003), Göksu; Yigit (2006), Kesikköprü; Kaya ve Altindag (2007), Gelingülü; Dirican ve Musul (2008), Çamligöze; Bozkurt ve Sagat (2008), Birecik Baraj Göl-leri’nde yaptiklari çalismalarda rotiferlerin hem tür hem de türlere ait birey sayilari bakimindan zooplankton içinde baskin grubu teskil ettigini belirtmislerdir. Bu bulgular Görgüsan Çayi ve Geban Deresi zooplankton dagilimi ile paralellik göstermektedir.

Bosmina longirostris, Cyclops vicinus, Kera-tella cochlearis ötrofikasyon indikatörüdür (Ha-berman, 1998).Sularda bu organizmalarin bol bulunmasi bu sularin verimli sular oldugunu ve bu sularin kirlilik seviyesinin düsük oldugunu göstermektedir.Bu türler Görgüsan Çayi ve Ge-ban Deresi’nde de kaydedilen önemli türlerin ba-sinda gelmektedir.Görgüsan Çayi ve Geban De-resinde yaptigimiz bu zooplankton çalismasinda ortak olarak Rotifera’dan 13, Cladocera’dan 3, Copepoda’dan 2 tür bulunmustur.

Sonuç

Görgüsan Çayi’nda ve Geban Deresi’de kay-dedilen zooplankton türlerin çayda ve derede ya-pilan ilk çalismalar ve ilk kayitlar olmasi baki-mindan önem tasimaktadirlar. Zooplanktonun akarsulardaki dagilimi ile ilgili yapilan arastir-malar sinirli sayida oldugundan bu arastirmanin Türkiye akarsulari zooplanktonu çalismalarina katki saglayacagini düsünmekteyiz.

Kaynaklar

Akil, A., Sen, D., (1995). Cip Baraj Gölü’nün (Elazig-Türkiye) Copepoda ve Cladocera (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalisma, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 12(3-4): 195-202.

Akbulut, N., Yildiz, K., (2005). The Rotifera Fauna of Euphrates River Basin (Turkey), Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 34: 93-105.

Bekleyen, A., (2003). A Taxonomical study on the Zooplankton of Göksu Dam Lake, (Diyarbakir), Turk Journal of Zoology, 27: 95-100.

Berzins, B., Pejler, B., (1987). Rotifer Occurrence in Relation to pH, Hydrobiology, 147: 107-116. doi: 10.1007/BF00025733

Bozkurt, A., Göksu M.Z.L, Sarihan, E., Tasdemir, M., (2002). Asi Nehri Rotifer Faunasi (Hatay,Turkiye) Ege Üniversitesi Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(1-2): 63-67.

Bozkurt, A., Sagat, Y., (2008). Birecik Baraj Gölü Zooplanktonunun Vertikal Dagilimi, Journal of FisheriesSciences.com, 2(3): 332-342. doi: 10. 3135/jfscom.mug.200721

Devol, A.H., (1981). Vertical distribution of zooplankton respiration in relation to the intense oxygen minimum zones in two British Columbia fjords, Journal of Plankton Research, 3:593-602. doi: 10.1093/plankt/3.4.593

Dirican, S., Musul, H., (2008). Çamligöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Zooplanktonu Faunasi Üzerine Bir Çalisma, Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12 (1): 17-21.

Dumond, H.J., De Ridder, M., (1987). Rotifers from Turkey, Hydrobiologia, 147: 65-73. doi: 10.1007/BF00025727

Dussart, B., (1969). Les Copepodes des Eaux Continentales d’Europe Occidentale Tale II Cyclopoides et Biologie, N.Boubee et Cie, Paris.

Edmondson, W.T., (1959). Fresh Water Biology, Second edition, University of Washington, Seattle Göksu, M.Z.L., Çevik, F., Bozkurt, A., Sarihan, E., (1997). Seyhan Nehri’nin (Adana il merkezi sinirlari içindeki bölümünde) Rotifera ve Cladocera faunasi, Turkish Journal of Zoology, 21: 439-443.

Gündüz, E., (1997). Türkiye Içsularinda Yasayan Cladocera (Crustacea) Türlerinin Listesi, Turkish Journal of Zoology, 21: 37 – 45.

Haberman, J., (1998). Zooplankton of Lake Vortsjarv, Limnologica 28(1): 49-65.

Ipek, N., Saler, S., (2008). Seli Çayi (Elazig-Türkiye) Rotifer Faunasi ve Bazi Biyoçesitlilik Indeksleri ile Analizi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(3): 211-215.

Kaya M., Altindag, A., (2007). Zooplankton Fauna and Seasonal changes of Gelingülü Dam Lake (Yozgat, Turkey) Turk Journal of Zoology, 31: 347-351.

Kolisko, W.R., (1974). Planktonic Rotifers Biology and Taxonomy, Biological Station, Lunz of The Austrian Academy of Science, Stuttgart.

Koste, W., (1978a). Die Radertiere Mitteleuropas I. Tofelband, Berlin. Koste, W., (1978b) Die Radertiere Mitteleuropas II. Tofelband, Berlin. Özdemir, Y., Sen D., (1994). Haringet Çayinda Saptanan Zooplankter Organizmalar, Firat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(2): 136-140.

Saksena, N.D., (1987). Rotifers as indicator of water quality, Hydrobiology, 15: 481-485.

Saler (Emiroglu), S., (2001). Keban Baraj Gölü Gülüskür Koyu Kesimi’ nin Rotifera Faunasi ve Mevsimsel Degisimleri, Doktora Tezi, Danisman, Sen, B. Firat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazig.

Saler, S., (2004). Observations on the Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Keban Dam Lake Çemisgezek Region, Firat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4): 695–701.

Saler, S. (2009). Rotifers of Kepektas Dam Lake, (Elazig-Turkey), Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A, 33: 121-126.

Saler (Emiroglu) S, Sen, B., Sen, D., (2000). Firat Nehri Kömürhan Bölgesi Rotiferleri ve Mevsimsel Degisimleri, Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, 385-396.

Saler (Emiroglu), S., Sen, D., (2000). Cip Baraj Gölü (Elazig) Rotifera Faunasinin Taksonomik Yönden Incelenmesi, Firat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1): 329-339.

Saler (Emiroglu) S, Sen, B., (2001). Elazig Hazar Gölü'ne Dökülen Zikkim Deresi Rotiferleri ve Mevsimsel Degisimleri, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, I: 261-271

Saler, S., Sen, D., (2002). A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Tadim Pond (Elazig), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19: 474-500.

Saler S., Ipek N., (2009). Cladocer and Copepoda (Crustacea) Fauna of Seli Stream (Elazig-Turkey), Journal of FisheriesSciences.com, 3(4): 318-322 .

Saler, S., Ipek. N., Eroglu, M., (2010). Karakaya Baraj Gölü Battalgazi Bölgesi Rotiferleri, e-Journal of New World Sciences Academy, Ecological Sciences, 5: 3.

Saler, S., Eroglu, M., Haykir, H., (2011). Peri Çayi (Tunceli-Türkiye) Zooplanktonu, e-Journal of New World Sciences Academy, Ecological Science, 6(2): 14-20.

Saler S., Ipek N., Aslan S., (2011). Kürk Çayi (Elazig-Türkiye) Zooplanktonu, Journal of FisheriesSciences.com, 5(3): 219-225. doi: 10.3153/jfscom.2011026

Scourfield, D. J. ve Hardig, J. P. (1966). Freshwater Biology, As. Science Publication, New York.

Sen, B., (1987). Plankton ve Kültürü, Firat Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayinlari, No: 265s Elazig

Sen, D., Özdemir, Y., (1994). Keban Baraj Gölü Uluova Bölgesi Zooplanktonunun Mevsimsel Dagilimi, Firat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi ,6(2): 154–162.

Telesh, I.V., (1986). Comparative effectiveness of methods counting planktonic rotifers, Scripta Tecnica, 101-104.

Tellioglu, A., Sen, D., (2001). Hazar Gölü (Elazig) Copepoda ve Cladocera Faunasinin Mevsimsel Dagilimi, Gazi Üniversitesi Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, 21: 7-18.

Tellioglu, A., Sen, D., (2002). Hazar Gölü (Elazig) Rotifer Faunasinin Taksonomik Yönden Incelenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19: 205-207.

Tellioglu, A., Yilmaztürk, Y., (2005). Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi’nin Kladoser ve Kopepod Faunasi Üzerine Taksonomik Bir Çalisma, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): 431-433.

Tellioglu, A., Akman, F., (2007). A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna in Pertek Region of Keban Dam Lake, Ege Üniversitesi Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2): 135-136.

Tokat, M., (1976). Hazar Gölü Rotiferleri ve Yayilislari, Hidrobiyoloji Arastirma Enstitüsü Yayinlari, No:18, 13s.

URL, 1.(2010). https://tr.wikipedia.org/wiki/Kepekta%C5%9F,_Elaz%C4%B1%C4%9F

URL, 2.(2010). https://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=70232&start=410

Ustaoglu R.M., (2004). Türkiye Içsulari Zooplankton Kontrol Listesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4): 191-199.

Ustaoglu, M.R., Balik, S., Aygen, C., Özdemir, D., (1996). Gümüldür Deresinin (Izmir) Rotifer Faunasi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 13(1-2): 163-169.

Yigit, S., (2006). Analysis of the Zooplankton Community by the Shannon-Weaver Index in Kesikköprü Dam Lake, Turkey, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarim Bilimleri Dergisi, 12(2): 216-220.

Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Recommended Conferences
Post your comment

Share This Article

Flyer image
journal indexing image
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh